• Integrácia žiakov so

    • Integrácia

      

     Na našej škole je možné integrovať žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla::

      1. žiak so zdravotným postihnutím ( so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), OKREM mentálneho postihnutia (takýto žiaci sa majú vzdelávať v špeciálnej škole, alebo aspoň v špeciálnej triede, ktorou naša škola nedisponuje)
      2. žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,
     1. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     2. žiak s nadaním.

      

     Je k tomu potrebné, aby zákonný zástupca žiaka , prípadne plnoletý žiak sám, podal na škole Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka (môžete ju vypísať priamo u školskej psychologičky a výchovnej poradkyne alebo stiahnuť vzor zo stránky https://www.csppke.sk/sk/pre-rodicov/vzory-ziadosti/  ) a doložil k nej výsledky posledných správ z odborných vyšetrení s aktuálne platnými odporúčaniami do výchovno-vzdelávacieho procesu a ku individuálnemu začleneniu formou integrácie  na strednej škole.

      

     Predovšetkým treba predložiť platnú správu od špeciálneho pedagógasprávu  od psychológa, ktorí dieťa v poradenskom zariadení vyšetrili.  Bez týchto dokumentov nemôžeme žiaka integrovať. Ak je potrebná rediagnostika žiaka pri nástupe na strednú školu, odporúčame si dohodnúť termín na CPPPaP Karpatská u našej kontaktnej psychologičky z centra, prípadne na CŠPP, kde je žiak v starostlivosti.

      

     Dokumentáciu integrovaných žiakov na  SOŠ Jána Bocatia spracúva Mgr. Zuzana Rusinová. Ak chcete Vaše dieťa u nás integrovať, je potrebné dohodnúť si termín stretnutia s výchovnou poradkyňou vopred. Následne priniesť so sebou potrebné papiere alebo ich poslať vopred (možno ich žiadať aj od základnej školy, kde bolo dieťa integrované alebo v poradenskom zariadení, kde bolo naposledy vyšetrené- aby to zaslali výchovnému poradcovi našej školy ).

      

     V prípade, že požadujete úpravu prijímacieho konania, výchovný poradca ZŠ by mal spolu s prihláškou, kde zaznačí druh zdravotného znevýhodnenia, zaslať k nám na školu aj odporúčania k úprave prijímacieho konania z poradenského zariadenia. Ak tak neučiní, správy s odporúčaniami nám môžete doniesť aj vy, zákonní zástupcovia dieťaťa ešte pred prijímacím konaním. Po prijatí žiaka riaditeľom, bude  výchovná poradkyňa  kompletizovať správy, tvoriť IVP spolu s triednym učiteľom žiaka a ostatnými pedagógmi. Začiatkom školského roka, najneskôr však vždy do 15.9. je potrebné mať všetky správy už u nás, aby sme dieťa mohli aj nahlásiť a viesť ako integrovaného žiaka našej školy. Je vhodné si vopred dohodnúť konzultáciu o tom, ako integrácia u nás vyzerá. Je dôležité si uvedomiť, že integrácia neznamená len „úľavy“. Individuálny prístup učiteľov má žiakovi so ŠVVP pomôcť, čo najlepšie zvládať nároky zvoleného odboru i školy. Integrovaný žiak má ovládať rovnaký obsah a rozsah učiva, ako spolužiaci. Poznatky však nadobúda pomocou uplatňovania odporúčaní od špeciálneho pedagóga, prípadne doplnených a pozmenených pedagógmi našej školy podľa možností konkrétnej triedy. Systematická domáca príprava žiaka je nevyhnutá, o to viac, ak mu jeho zdravotné znevýhodnenie bráni nadobúdať poznatky cestami, ako intaktní žiaci. Žiak so ŠVVP má rovnako, ako intaktní spolužiaci, právo i možnosti využívať konzultačné hodiny vyučujúcich, či poobedné krúžky u nás a v CVČ.

      

     IVP sa vypracúva na každý školský rok, spravidla sa veľmi obsahovo nemení, začiatkom školského roka je potrebné ho prísť podpísať, buď osobne k výchovnej poradkyni alebo počas prvého rodičovského združenia ku triednej učiteľke. Kópiu IVP má triedny učiteľ žiaka a s obsahom IVP sú oboznámení všetci vyučujúci na našej škole počas spoločnej porady v októbri a následne naštudovaním si ho individuálne, čo potvrdzujú svojim podpisom na poslednej strane IVP.  Originál IVP  a celú dokumentáciu uchováva výchovná poradkyňa školy. V prípade akýchkoľvek ťažkostí môžu žiaci využiť služby výchovnej poradkyne a školskej psychologičky zároveň. Je v škole denne od 7:00 spravidla do 15:00, podľa potreby aj dlhšie.