• Novinky

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory:

        

                                                                                6445 H kuchár                                               

                                                                                6460 H predavač                                                            

             6444 H čašník, servírka

           3161 F praktická žena

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je :

        

       a) učebný odbor 3-ročný                    

        

            6445 H kuchár                                            12 žiakov

            6460 H predavač                                          9 žiakov                         

            6444 H čašník, servírka                              10 žiakov

                            

       b) učebný odbor 2-ročný

                              

              3161 F praktická žena                                25 žiakov

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov:

        

       Účastníci prijímacieho konania sú všetci účastníci, ktorých správne vyplnenú na štúdium budú doručené na Strednú odbornú školu Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech známok zo základnej školy za 6.-8. ročník 2. polroka a 9. ročník 1. polroka.

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a) lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

       10. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       11. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

      • KRITÉRIA

       pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

       6442 K obchodný pracovník            

                                6444 K čašník, servírka

                                6445 K kuchár                                                

                                2950 M poradenstvo vo výžive                                             

                                6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

                                6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward     

        

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do ročníka je :

        

       a)študijný odbor s maturitou

        

             6442 K obchodný pracovník                     26 žiakov

             6444 K čašník, servírka                             12 žiakov

             6445 K kuchár                                            14 žiakov

        

             2950 M poradenstvo vo výžive                                                     10  žiakov

             6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

             6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                10  žiakov

        

        

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov

        

       Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe

       prihlášky, ktorú je potrebné doručiť na SOŠ Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za prospech zo základnej školy.

        

       –za 8. ročník podľa koncoročných známok

       – za 9. ročník podľa polročných známok

        

       2.1 Povinné predmety pre všetky študijné odbory:

        

                                                 -Slovenský jazyk a literatúra

                                                 -Matematika

        

             Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  5 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

        

        

        

        

       2.2 Profilové predmety:   - pre odbor manažment regionálneho cestovného ruchu:

        

                                                 -Anglický jazyk

                                                 -Geografia

        

                                                 - pre odbory obchodný pracovník, kuchár, čašník, servírka                                           a poradenstvo vo výžive:

        

                                                 -Biológia

                                                 -Chémia

                                                

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  3 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Uchádzači budú prijímaní na jednotlivé odbory na základe súčtu všetkých získaných bodov.

        

       10. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a)   lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

        

       11. Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

        

        

        

        

        

       12. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       13. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

        

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

        

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

        

        

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • Oznam pre maturantov

      • Vážení maturanti,

        

       Výsledné známky z maturitných skúšok sprístupní škola žiakom do 12. mája 2020 na školskej webovej stránke (Edupage). Každý žiak sa po prihlásení na túto stránku svojím heslom bude vyzvaný z každého predmetu internej maturitnej skúšky (Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Teoretická časť odbornej zložky a Praktická časť odbornej zložky) na akceptovanie, prípadne zamietnutie jednotlivých známok. Je treba akceptovať, prípadne zamietnuť každú známku zvlášť.

        

       Ak žiak do 15. mája 2020 akceptuje a teda nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.

        

       Ak žiak zamietne a teda nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v určenom termíne (od 25. mája do 13. júna 2020).

        

                                                                                                                                   Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                      riaditeľ školy

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

       Na základe rozhodnutia  MŠVV a Š SR o organizácii internej  časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu a zároveň menujem členov predmetovej maturitnej komisie a to nasledovne:

       IV.CR  6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

       Odborné predmety

       Členovia PMK  -  Ing Milena Szücsová, Ing. Peter Lele

       Premety: Geografia, Technika služieb cestovného ruchu, Ekonomika, Manažment

       6324 M Manažment regionálneho  cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward

       Predmety: Geografia, Letectvo, Základy letu , Ekonomika, Manažment

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK: Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.VS  2951 Výživa  a šport

       Odborné predmety

       Členovia PMK:   MVDr. Erika Brnová, Ing. Beata Slichová

       Predmety: Výživa v športe, Výživa a dietetika, Športový manažment

       Členovia PMK: Mgr. Andrea Jančová, Mgr. Michal Dzurko

       Predmet: Odborná prax

        

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV. CM – 6445 K kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: MVDr. Ľubica Benediková, Mgr. Gabriela Špilárová

       Predmety:  Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet:  slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.CM – 6444 K čašník, servírka

       Členovia PMK: Mgr. Katarína Havajová, Mária Jurtinusová

       Predmety: Technika obsluhy, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       II.NŠ – 6421 L spoločné stravovanie

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

        

        Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK – Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       6403 L podnikanie v remeslách a službách

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Prevádzka obchodu, Tovareznalectvo

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet:  Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       III.E

       6445 H kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III. E 6444 H čašník, servírka

        Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Stolovanie, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III.E 6460 H predavač

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Anna Miterková

       Predmety: Tovareznalectvo, Prevádzka obchodu, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       II. B 3161 F praktická žena

       Odborné predmety

        Členovia PMK:  Bc. Viera Kateržábeková, Ing. Petra Pekalová

       Predmety: Pestovateľstvo a chovateľstvo, Základy výživy a varenia, starostlivosť o zdravie

       Predmet: Odborný výcvik