• HOTELOVÁ AKADÉMIA - päťročný študijný odbor (končiaci maturitnou skúškou)

    • 6323 K hotelová akadémia

    • 5-ročný študijný odbor

     Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list 

     Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, je pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností, je schopný v tejto oblasti samostatne podnikať. Vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, je flexibilný, samostatný, tvorivý, vie pracovať s ľuďmi, Po úspešnom ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

    • Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Vie vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností využíva nevyhnutné všeobecné vzdelanie, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, je schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry, zaujíma sa o vývojové trendy v odbore z globálneho i regionálneho hľadiska.

     Je pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti, má dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a ovláda 2 cudzie jazyky.

     Absolvent tohto študijného odboru je dostatočne flexibilný, tvorivý, vie sa rýchlo adaptovať na meniace sa podmienky a situáciu na trhu práce a na zmenené sociálne podmienky.

   • zatiaľ žiadne údaje