• 6403 L podnikanie v remeslách a službách

      • Kód odboru: 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách

       Dĺžka štúdia:2 roky 

       Forma štúdia: denná

          Charakteristika odboru:    Absolvent študijného odboru 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu a služieb.

      •      Absolvent školy je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných aj pracovných problémov.
            Ovláda vybavovanie písomností s použitím technických prostriedkov, pracuje samostatne, dokáže využiť marketingové princípy v praxi. Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme.
            V kontakte so zákazníkom a na rokovaniach využíva poznatky z komunikácie, ovláda právne predpisy súvisiace s odbornou činnosťou, vie ich pohotovo aplikovať v praxi.
            Absolvent študijného odboru je schopný založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti obchodu a služieb.

       Odborné predmety:

       Daňovníctvo

       Ekonomika

       Ekonomické cvičenia

       Komunikácia

       Manažment

       Odborná prax

       Personálny mamažment

       Spotrebiteľská výchova

       Technika administratívy

       Základy marketingu

       Základy podnikania

       Základy účtovníctva

    • .........

      zatiaľ žiadne údaje