• Učebné odbory - dvojročné (pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním)

    • 3169 F praktické práce

    • Dvojročný učebný odbor - bez prijímacích pohovorov
      

     Podmienky prijatia:

     • pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • bez prijímacích skúšok,
     • profesijný záujem žiaka


     Absolventka pozná:
     - materiály a pomôcky na šitie jednoduchej konfekcie
     - zásady pestovania rastlín, chovu drobných zvierat
     - postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci
     - základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia
     - zásady hospodárenia
     - ovláda ručné práce

     Spôsob ukončenia štúdia:
     - záverečná skúška

     Pracovné uplatnenie:
     - v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie
     - v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách
     - vo vedení domácnosti
     - v obchodných prevádzkach

     Absolventi tohoto odboru, ktorí si počas učebnej doby doplnia úplné vzdelanie poskytované ZŠ, sa môžu uchádzať o ktorýkoľvek 3-ročný učebný odbor.

    • 6468 F pomocník v kuchyni

    • Zameranie: ekonomika a organizácia, obchod a služby
     Odbor je určený pre žiakov, ktorí neukončili základnú školu, resp. ukončili základnú školu v nižšom ako v 9. ročníku.

     Dvojročný učebný odbor - bez prijímacích pohovorov
      

     Podmienky prijatia:

     • pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • bez prijímacích skúšok,
     • profesijný záujem žiaka


     Absolvent pozná:
     - pracovné a technologické postupy pri príprave jedál
     - postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci
     - základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia
     - zásady hospodárenia
     - ovláda ručné práce


     Pracovné uplatnenie:
     - v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách
     - vo vedení domácnosti
     - v reštauračných a stravovacích prevádzkach 

     Absolventi tohoto odboru, ktorí si počas učebnej doby doplnia úplné vzdelanie poskytované ZŠ, sa môžu uchádzať o ktorýkoľvek 3-ročný učebný odbor.