• Školský podporný tím

    •  

     Naša škola disponuje v školskom roku 2020/2021

     "Školským podporným tímom“

     v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí  na našej škole školská psychologička, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti. Tento tím spolupracuje s poradenskými zariadeniami, ktoré navštevujú naši žiaci so ŠVVP a tiež s triednymi učiteľmi, vychovávateľmi CDR, zákonnými zástupcami žiakov, žiakmi či inými odborníkmi v rámci multidisciplinarity (ÚPSVaR, LVS, reedukačné centrá, pedopsychiater...).

     Bližšie informácie o pracovnej náplni jednotlivých členov školského podorného tímu získate prekliknutím na "školský psychológ" alebo na "školský špeciálny pedagóg".

      

     Prečo  sa vlastne rady na pomoc žiakom takto rozširujú? Je to kvôli tomu, že na našej škole sa snažíme o inkluzívny prístup vo vzdelávaní.

     Inkluzívne vzdelávanie - proces zameraný na poskytovanie kvalitného vzdelávania pre všetkých, rešpektujúc rozmanitosť a rôzne výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a charakteristiky žiakov.

      

     Do tohto procesu vstupujú ako pedagógovia, rodičia, tak i školský podporný tím .

     Inklucentrum vydalo príručku o školskom podpornom tíme. INKLUCENTRUM_buletin_skolsky_podporny_tim.pdf

      

     Mnohí sa pýtajú, čo robí vlastne taký asistent učiteľa/ pedagogický asistent?

      

      Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa/vychovávateľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér (§21, 138/2019). V praxi je priamo k dispozícii žiakom na vyučovacích hodinách, pomáha im napríklad pri zápise poznámok, pri sledovaní výkladu učiteľa, pri adaptácie, či socializácii vzhľadom k špeciálnym výchovno- vzdelávacím potrebám (ŠVVP) konkrétneho žiaka. Spolupracuje s vyučujúcim na danej hodine a vykonáva aj činnosti, ktorými uľahčuje priebeh výchovno- vzdelávacieho procesu pedagógom v triedach, kde je väčší počet žiakov, ktorí potrebujú špeciálny individuálny prístup.

     Pedagogický asistent sa taktiež snaží konať v súlade s etikou práce, dodržiava zásadu mlčanlivosti o žiakovi, s ktorým pracuje pred osobami, ktoré sa nepodieľajú na jeho výchove a vzdelávaní, rešpektuje svojich kolegov, snaží sa viesť žiaka k zodpovednosti a samostatnosti a nájsť optimálnu rovnováhu medzi povinnosťami žiaka a zodpovednosťou na druhej strane, nezúčastňuje sa na žiadnej forme diskriminácie a ani ju nijako nepodporuje.

     Príručka o náplni práce pedagogických asistentov : Buletin_Ped-Asistent.pdf

      

     Aktuálne na našej škole pôsobia 4 asistenti učiteľa, 3 z nich vďaka NP POP II rovnako ako školská špeciálna pedagogička  a 1 asistentka učiteľa vďaka financiám z ministerstva. Školská psychologička je interným zamestnancom školy.