• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Vodič-údržbár

    • Úväzok:
     50%
     Dátum nástupu:
     od 13.11.2023
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vodič-údržbár na 50 % úväzok na dobu určitú s nástupom od 13.11.2023.
     Kvalifikačné predpoklady:
     • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom,
     • vodičské oprávnenie skupiny B
     Iné kritéria a požiadavky:
     • zdravotná spôsobilosť ( práca na rebríku, prenášanie bremien...)
     • manuálna zručnosť,
     • samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v kolektíve
     Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je plat 425,50 Eur mesačne / 50 % úväzok/.
     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
     • kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
     • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
     • telefón: 055 6323475, 6323819
     • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06. 11. 2023.
     Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy