• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2021
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ na 100 % úväzok na obdobie zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti s nástupom od 01.09.2021.

     Kategória odborných zamestnancov: školský psychológ

     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

      bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka

     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 976,50 Eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     Kontakt:
      kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819
      Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06. 08. 2021.

     Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá súvisiace s obsadzovaným miestom.

     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
   • Učiteľ/ka informatiky

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     01.09.2021
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
     informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou informatika na 100 % úväzok s nástupom od
     01.09.2021.
     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so
     zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších
     predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
     pedagogických a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
      bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
     zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
     niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 Eur
     mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov
     praxe uchádzača.
     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
     o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
      kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819
      Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola
     obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. 07. 2021.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
     osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
     smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či
     uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú
     požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri
     získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v
     budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého
     uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom
     pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním
     osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a
     nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
   • Upratovačka

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2021
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2021.

     Pozícia: upratovačka

     Kvalifikačné predpoklady: základné, stredné vzdelanie
     Iné kritéria a požiadavky:
      samostatnosť, zodpovednosť,
      schopnosť pracovať v kolektíve,
      zdravotná spôsobilosť,
      fyzická zdatnosť

     Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je plat 686,50 Eur mesačne

     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     Kontakt:
      kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819
      Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola
     obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06. 08. 2021.

     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
   • Učiteľ/ka odborných predmetov zameraných na gastronómiu

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2021
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
     informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov
     so zameraním na gastronómiu na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2021.
     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so
     zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších
     predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
     pedagogických a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
      bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
     zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
     niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 Eur
     mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov
     praxe uchádzača.
     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
     o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
      kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819
      Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola
     obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. 07. 2021.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
     osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
     smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či
     uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú
     požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri
     získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v
     budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého
     uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom
     pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním
     osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a
     nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
   • Majster odbornej výchovy – odbor obchodný pracovník, predavač

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2021
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice
     informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu – majster odbornej výchovy pre
     odbor obchodný pracovník, predavač na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2021.
     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy, bez
     podkategórie
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské
     vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade so zákonom
     č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
     a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
     a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
      bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
     zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
     niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 738,50 Eur
     mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov
     praxe uchádzača.
     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
     o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
      kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819
      Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola
     obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15. 07. 2021.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
     osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
     smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či
     uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú
     požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri
     získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v
     budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého
     uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom
     pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním
     osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a
     nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy