• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Učiteľ/ka matematiky

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 11.01.2021
    • Požiadavky:
     Učiteľ/ka matematiky
     Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka matematiky na 100 % úväzok s nástupom od 11.01.2021.
     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
     • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • doklady o dosiahnutom vzdelaní
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
     Kontakt:
     • kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
     • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
     • telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324
     • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 17. 12. 2020.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


     Mgr. Ján Miglec,
     riaditeľ školy