• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Školský psychológ

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 1.11.2022
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ na 100 % úväzok na obdobie zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky s nástupom od 1.11.2022.
     Kategória odborných zamestnancov: školský psychológ
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
     • bezúhonnosť- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 1.006,- Eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.
     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
     • kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
     • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
     • telefón: 055 6323475, 6323819
     • Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 17.10.2022.
     Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá súvisiace s obsadzovaným miestom.


     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
   • Pedagogický asistent a Školský špeciálny pedagóg

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2022
    • Požiadavky:
     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľných pracovných miestach:
     - 1 pracovné miesto pre pozíciu pedagogický asistent a
     - 1 pracovné miesto pre pozíciu školský špeciálny pedagóg
     v rámci predĺženia realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ s termínom nástupu 01.09.2022. Termín ukončenia projektu je 31.08.2023.
     Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg
     Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii:
     Pedagogický asistent: Požadovaným stupňom vzdelania je úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent, t.j. požadovaný odbor vzdelania/študijný odbor, kvalifikačné vzdelávanie a ďalšie vzdelanie sú uvedené v Prílohe č.6 k vyhláške č.1/2020 Z.z. Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

     Školský špeciálny pedagóg: Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške č.1/2020 Z.z.

     Ďalšie požadované predpoklady v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
     • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka
     Platové zaradenie a plat
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov bude minimálny plat:
     - pedagogického asistenta od 761,00 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,
     - školského špeciálneho pedagóga od 1.006,00 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,
     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
     Kontakt:
     • kontaktná osoba: Ing.. Martina Zeteková, riaditeľka školy
     • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
     • telefón: 055 6323475, 6323819
     • Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 26. 08. 2022.
     Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


     Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy