• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Učiteľ/ka matematiky a fyziky

    • Úväzok:
     100 % úväzok
     Dátum nástupu:
     od 01.09.2020
    • Požiadavky:

     Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka matematiky a fyziky na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2020.
     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
     • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • doklady o dosiahnutom vzdelaní
     • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
     Kontakt:
     • kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
     • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
     • telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324
     • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 07. 2020

     Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
   • 4 pracovné miesta pre pozíciu pedagogický asistent

    • Úväzok:
     Dátum nástupu:
     Od 01.10.2020. Predpoklad ukončenia projektu je 31.08.2022.
    • Požiadavky:
     Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg
     Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch
     pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti pedagogického
     zamestnanca v kategórii:
     Pedagogický asistent: Požadovaným stupňom vzdelania je úplné stredné vzdelanie alebo
     vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického
     zamestnanca v kategórii pedagogický asistent, t.j. požadovaný odbor vzdelania/študijný odbor,
     kvalifikačné vzdelávanie a ďalšie vzdelanie sú uvedené v Prílohe č.6 k vyhláške č.1/2020 Z.z. Dĺžka
     výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.
     Školský špeciálny pedagóg: Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie
     druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii
     školský špeciálny pedagóg, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné
     vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške
     č.1/2020 Z.z.
     Ďalšie požadované predpoklady v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
      predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka
     Platové zaradenie a plat
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
     v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
     výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
     a predpisov bude minimálny plat:
     - pedagogického asistenta od 738,50 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej
     triedy/ a odpracovaných rokov,
     - školského špeciálneho pedagóga od 976,50 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania
     /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,
     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
     osobných údajov
     Kontakt:
      kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324
      Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná
     škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14. 09. 2020. Kontaktovať budeme iba vybraných
     uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti
     s obsadzovanými pracovnými miestami.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
     fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
     sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k
     vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých
     údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by
     uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má
     záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania
     osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o
     zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený
     súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V
     prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich
     bezodkladnú likvidáciu.
     Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
   • 1,5 pracovných miest pre pozíciu školský špeciálny pedagóg

    • Úväzok:
     Dátum nástupu:
     V rámci realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ s termínom nástupu 01.10.2020. Predpoklad ukončenia projektu je 31.08.2022.
    • Požiadavky:
     Kategória pedagogických zamestnancov: pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg
     Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch
     pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti pedagogického
     zamestnanca v kategórii:
     Pedagogický asistent: Požadovaným stupňom vzdelania je úplné stredné vzdelanie alebo
     vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického
     zamestnanca v kategórii pedagogický asistent, t.j. požadovaný odbor vzdelania/študijný odbor,
     kvalifikačné vzdelávanie a ďalšie vzdelanie sú uvedené v Prílohe č.6 k vyhláške č.1/2020 Z.z. Dĺžka
     výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.
     Školský špeciálny pedagóg: Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie
     druhého stupňa. Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii
     školský špeciálny pedagóg, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné
     vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške
     č.1/2020 Z.z.
     Ďalšie požadované predpoklady v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
      predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
      zdravotná spôsobilosť
      ovládanie štátneho jazyka
     Platové zaradenie a plat
     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
     v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
     výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
     a predpisov bude minimálny plat:
     - pedagogického asistenta od 738,50 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania /platovej
     triedy/ a odpracovaných rokov,
     - školského špeciálneho pedagóga od 976,50 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania
     /platovej triedy/ a odpracovaných rokov,
     Požadované doklady:
      žiadosť o prijatie do zamestnania
      profesijný životopis
      kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
      písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
     osobných údajov
     Kontakt:
      kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
      e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
      telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324
      Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná
     škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.
     Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14. 09. 2020. Kontaktovať budeme iba vybraných
     uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti
     s obsadzovanými pracovnými miestami.
     GDPR
     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
     fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
     sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k
     vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých
     údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by
     uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má
     záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania
     osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o
     zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený
     súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V
     prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich
     bezodkladnú likvidáciu.
     Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy