• Prečo si vybrať štúdium na našej škole...

    • Prečo si vybrať štúdium na našej škole?

    • Naša škola ponúka učebné odbory, študijné odbory a odbory nadstavbového štúdia, v ktorých je jednoduché sa ľahko uplatniť na trhu práce v oblastiach obchodu. ekonómie, manažmentu a služieb. Štúdium sa realizuje v rôznych formách a to ako trojročnom s výučným listom, štvorročnom s maturitou alebo  dvojročnom nadstavbovom štúdiu.  


     Škola je zapojená do duálneho vzdelávania v odboroch:

     kuchár, čašník / servírka a obchodný pracovník.


     Veríme, že si dokážete vybrať správny z ponúkaných odborov

     a tým si budete vedieť zabezpečiť svoju ďalšiu budúcnosť...

    • Čo je DUÁLNE vzdelávanie?

    • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

      

     Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

     V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.

     Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia. 

     Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci. 

     tento systém  ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno - právnymi podmienkami 

      

     Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

      

      

     Všetky informácie na : http://dualnysystem.sk/

  • Študuj, praxuj, zarábaj...

    zatiaľ žiadne údaje