• Učebné odbory - trojročné (končiace záverečnou skúškou a výučným listom)

      • 6445 H kuchár

      • Kód odboru a názov odboru: 6445 H kuchár 

       Dĺžka štúdia: 3 roky                                 

       Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

       Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav a správanie.

       Žiaci tu získavajú odborné vedomosti z ekonomickej oblasti, výpočtovej techniky, technológie, potravín a výživy, prípravy pokrmov a stolovania. Dôležitú súčasť tu tvoria aj všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka ,spoločenská komunikácia a podobne. Nemenej podstatnou oblasťou prípravy v odbore je predmet odborný výcvik, ktorý trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním. Odborný výcvik vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a prevádzkach.

     • zatiaľ žiadne údaje