• Novinky

      • Pozvánka na triedne ZRŠ

      • Vážení rodičia, 

       Srdečne Vás pozývame na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 15:30. 

       Dňa 29. 09. 2020 sa uskutoční aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

       Vstup do budovy školy len s rúškom!

         

                                                                                                 Mgr. Ján Miglec 

                                                                                                    riaditeľ školy

      • Informácie pre žiakov

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

       Na základe vyhlásenia ministra školstva  o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti Košický samosprávny kraj už v tomto školskom roku neotvorí stredné školy, ktorých je zriaďovateľom.

       Budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29.6.2020.

       Žiaci sa 30.6.2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

       Odovzdávanie kníh sa uskutoční v septembri.

       Dôležité termíny:

       19.6.2020     Uzavretie klasifikácie za 2. polrok

       23.6.2020     Klasifikačná porada za 2. polrok

       30.6.2020     Odovzdávanie vysvedčení o 8:00

      • E R A S M U S + a ako Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice hosťovala partnerské školy...

      • V dňoch od: 08.12.-15.12.2019 sa na škole konala významná akcia.

       Prvé stretnutie projektu Erasmus +  ‚Keys to Success‘ . Stretnutia sa zúčastnilo 12 žiakov z Francúzska, pod vedením Juliena Wendlinga, ktorý je zároveň hlavným koordinátorom projektu,  Sophie Duquenoisovej a Rémiho Sodoyera, 12 žiakov z talianskej školy sme privítali pod vedením Luigiho Marrocca, Gabrielly Latempy, Claudia Delli Colliho a našu školu reprezentovalo taktiež 12 žiakov pod vedením Martiny Pallayovej, Márie Vaľkovej a Zuzany Mackovej. Všetci žiaci boli prevažne z odborov kuchár, čašník, servírka.

       A ako vyzeral náš program? V nedeľu, ihneď po príchode na našich hostí čakalo občerstvenie na pôde školy.  Slovenské rodiny si odviezli svojich zahraničných hostí domov. Ostatní žiaci a ich učitelia boli následne ubytovaní v Hoteli Lokomotíva v Košiciach, za pomoci p. majsterky Ľudmily Palinčárovej.. 

       Pondelok sme začali oficiálnym privítaním hostí riaditeľom školy Mgr. Jánom Miglecom, spolu so zástupcami školy  Ing. Martinou Zetekovou a Mgr. Romanom Blaškom,  následne sme si spoločne prezreli priestory školy, dozvedeli sa o jednotlivých prevádzkach a hoteloch, s ktorými naša škola spolupracuje, ako prebieha výučba, či o možnostiach štúdia, ktoré naša škola ponúka... ďalej prostredníctvom prezentácií si jednotlivé skupiny vymenili informácie o spôsoboch výučby na jednotlivých partnerských školách, čo ich nesmierne zaujalo.  Samozrejme, že nesmeli chýbať návštevy jednotlivých hotelov, kde naši žiaci praxujú, ako je napríklad: hotel Yasmin, Double Tree by Hilton, a za obedom, ktorý sa podával v tréningovom stredisku na Nálepkovej ulici pod vedením majsteriek p. Lubice Koreckej, Alžbety Lackovej a p. Jozefa Csorosza, aj Kongres Hotel Košice.

       Utorok bol venovaný odbornej exkurzii v Nestville Parku, v Hniezdnom. Účastníci si prezreli historickú expozíciu a dozvedeli sa, ako sa vyrábala whisky v minulosti. Tiež si pozreli súčasnú výrobu whisky. Každý mal možnosť vyraziť si vlastnú pamätnú mincu, ba dokonca každý túto možnosť využil. Po obede nasledovala v čokoládovni degustácia troch druhov čokolád /horká, mliečna a biela/. Tam bolo možné sledovať výrobu čokolády a praliniek.

       Celý deň bol plný nových informácií, poniektorí si z exkurzie odniesli aj vlastnoručne načapovanú fľašu whisky. Prehliadka  sa konala v anglickom jazyku, čo žiakom umožnilo precvičiť si svoje vedomosti.

       Streda bola venovaná aktivitám na pôde školy, aktivity boli zamerané na spoznávanie národných kuchýň jednotlivých krajín. Žiaci pracovali v skupinkách. Každá národná kuchyňa  odprezentovala tú svoju a všetci si počas prezentácií robili poznámky. Potom boli žiaci rozdelení do národných tímov. Za úlohu mali vytvoriť 10 otázok, týkajúcich sa svojej národnej kuchyne. Následne z týchto 30 otázok bol vytvorený veľký kvíz, ktorý museli vypracovať. Víťazi boli odmenení darčekom. V tento deň naša škola privítala vzácnu návštevu, vedúceho odboru školstva v Košiciach, pána Mgr. Petra Bačkovského, ktorý sa našim hosťom prihovoril a vyjadril presvedčenie, že sa na Slovensku a na našej škole budú cítiť ako doma. Obed bol podávaný v priestoroch školy pod vedením MOV p. Jančovej, p. Kὅverovej a p. majstra Csorosza. Bol to výber slovenskej národnej kuchyne. Potom nasledovala prezentácia o Vysokých Tatrách, nakoľko nasledujúci deň bola plánovaná exkurzia práve tam.

       Štvrtok - Výlet do Vysokých Tatier bol príjemným spestrením aktívneho týždňa. Našich hostí fascinovala cesta na Hrebienok zubačkou. Hore sa kochali krásnym výhľadom a čerstvým vzduchom, no najväčší úspech zožal tatranský ľadový dom, kde bola z ľadu vytesaná časť Notre-Dame. Ďalej nasledovala prechádzka na Bilíkovu chatu k vodopádom, či oddych v čajovni...

       Záver týždňa sme zrealizovali v priestoroch školy, bol venovaný workshopu. Skupiny pracovali s Conversation Guide. CG bol zoznam fráz a slov, ktoré cudzinci potrebujú, keď cestujú do inej krajiny, na dorozumievanie. Vytvorili ho všetky tri skupiny ešte pred príchodom k nám. Výsledkom aktivity bol dialóg na zvolenú tému. V tento deň sa konal aj slávnostný obed, kde sa zhodnotil priebeh týždňa. Ďalej mali žiaci za úlohu vytvoriť plagát, reprezentujúci ich národnú kuchyňu. Svoj výtvor predstavili účastníkom, a následne všetci dostali  certifikáty o účasti na tomto projekte.

       V sobotu sme pokračovali prehliadkou centra Košíc a jeho pamätihodností v anglickom jazyku. Týždeň nám ubehol ako voda a v nedeľu sa lúčenie nezaobišlo bez sĺz...A nedá mi teda skonštatovať, že je viac ako isté, že aj vďaka moderným technológiám, priateľstvá, ktoré sa počas tohto týždňa vytvorili, budú pretrvávať naďalej...

        

       Tešíme sa na ďalšie dve stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Taliansku a vo Francúzsku.

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory:

        

                                                                                6445 H kuchár                                               

                                                                                6460 H predavač                                                            

             6444 H čašník, servírka

           3161 F praktická žena

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je :

        

       a) učebný odbor 3-ročný                    

        

            6445 H kuchár                                            12 žiakov

            6460 H predavač                                          9 žiakov                         

            6444 H čašník, servírka                              10 žiakov

                            

       b) učebný odbor 2-ročný

                              

              3161 F praktická žena                                25 žiakov

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov:

        

       Účastníci prijímacieho konania sú všetci účastníci, ktorých správne vyplnenú na štúdium budú doručené na Strednú odbornú školu Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech známok zo základnej školy za 6.-8. ročník 2. polroka a 9. ročník 1. polroka.

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a) lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

       10. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       11. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

      • KRITÉRIA

       pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

       6442 K obchodný pracovník            

                                6444 K čašník, servírka

                                6445 K kuchár                                                

                                2950 M poradenstvo vo výžive                                             

                                6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

                                6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward     

        

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do ročníka je :

        

       a)študijný odbor s maturitou

        

             6442 K obchodný pracovník                     26 žiakov

             6444 K čašník, servírka                             12 žiakov

             6445 K kuchár                                            14 žiakov

        

             2950 M poradenstvo vo výžive                                                     10  žiakov

             6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

             6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                10  žiakov

        

        

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov

        

       Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe

       prihlášky, ktorú je potrebné doručiť na SOŠ Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za prospech zo základnej školy.

        

       –za 8. ročník podľa koncoročných známok

       – za 9. ročník podľa polročných známok

        

       2.1 Povinné predmety pre všetky študijné odbory:

        

                                                 -Slovenský jazyk a literatúra

                                                 -Matematika

        

             Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  5 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

        

        

        

        

       2.2 Profilové predmety:   - pre odbor manažment regionálneho cestovného ruchu:

        

                                                 -Anglický jazyk

                                                 -Geografia

        

                                                 - pre odbory obchodný pracovník, kuchár, čašník, servírka                                           a poradenstvo vo výžive:

        

                                                 -Biológia

                                                 -Chémia

                                                

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  3 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Uchádzači budú prijímaní na jednotlivé odbory na základe súčtu všetkých získaných bodov.

        

       10. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a)   lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

        

       11. Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

        

        

        

        

        

       12. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       13. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

        

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

        

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

        

        

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • Oznam pre maturantov

      • Vážení maturanti,

        

       Výsledné známky z maturitných skúšok sprístupní škola žiakom do 12. mája 2020 na školskej webovej stránke (Edupage). Každý žiak sa po prihlásení na túto stránku svojím heslom bude vyzvaný z každého predmetu internej maturitnej skúšky (Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Teoretická časť odbornej zložky a Praktická časť odbornej zložky) na akceptovanie, prípadne zamietnutie jednotlivých známok. Je treba akceptovať, prípadne zamietnuť každú známku zvlášť.

        

       Ak žiak do 15. mája 2020 akceptuje a teda nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.

        

       Ak žiak zamietne a teda nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v určenom termíne (od 25. mája do 13. júna 2020).

        

                                                                                                                                   Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                      riaditeľ školy

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

       Na základe rozhodnutia  MŠVV a Š SR o organizácii internej  časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu a zároveň menujem členov predmetovej maturitnej komisie a to nasledovne:

       IV.CR  6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

       Odborné predmety

       Členovia PMK  -  Ing Milena Szücsová, Ing. Peter Lele

       Premety: Geografia, Technika služieb cestovného ruchu, Ekonomika, Manažment

       6324 M Manažment regionálneho  cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward

       Predmety: Geografia, Letectvo, Základy letu , Ekonomika, Manažment

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK: Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.VS  2951 Výživa  a šport

       Odborné predmety

       Členovia PMK:   MVDr. Erika Brnová, Ing. Beata Slichová

       Predmety: Výživa v športe, Výživa a dietetika, Športový manažment

       Členovia PMK: Mgr. Andrea Jančová, Mgr. Michal Dzurko

       Predmet: Odborná prax

        

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV. CM – 6445 K kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: MVDr. Ľubica Benediková, Mgr. Gabriela Špilárová

       Predmety:  Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet:  slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.CM – 6444 K čašník, servírka

       Členovia PMK: Mgr. Katarína Havajová, Mária Jurtinusová

       Predmety: Technika obsluhy, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       II.NŠ – 6421 L spoločné stravovanie

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

        

        Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK – Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       6403 L podnikanie v remeslách a službách

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Prevádzka obchodu, Tovareznalectvo

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet:  Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       III.E

       6445 H kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III. E 6444 H čašník, servírka

        Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Stolovanie, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III.E 6460 H predavač

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Anna Miterková

       Predmety: Tovareznalectvo, Prevádzka obchodu, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       II. B 3161 F praktická žena

       Odborné predmety

        Členovia PMK:  Bc. Viera Kateržábeková, Ing. Petra Pekalová

       Predmety: Pestovateľstvo a chovateľstvo, Základy výživy a varenia, starostlivosť o zdravie

       Predmet: Odborný výcvik

      • Riaditeľ školy odporúča pedagogickým zamestnancom

      • Riaditeľ školy

        

       odporúča pedagogickým zamestnancom v čase prerušeného vyučovania zamerať sa pri preberaní učiva na základné učivo každého predmetu /s dôrazom na témy, ktoré sú obsahom maturitných  a záverečných skúšok/ a zároveň, aby zohľadnili usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy vydané MŠVVŠ SR, riaditeľ školy odporúča využiť iné alternatívne formy hodnotenia žiakov ako zadávanie online testov /časovo obmedzené/.

       https://www.minedu.sk/data/att/16139.pdf

                                                                                                                                                     Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                   riaditeľ školy

      • Oznam riaditeľa školy pre žiakov a rodičov

      • V zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania sa nebudú klasifikovať v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledujúce predmety:

       Telesná a športová výchova – všetky ročníky

       Odborný výcvik a odborná prax – 1. a 2. ročník (učebné odbory)

       Odborný výcvik a odborná prax – 1., 2. a 3. ročník (študijné odbory)

        

                                                                                                                            Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                               riaditeľ školy

      • Učíme na diaľku

      • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka 

       https://www.ucimenadialku.sk/

       ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

      • Skúsenosti a námety na online vzdelávanie žiakov

      • Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ,

       Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

       Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

       Niektoré zadania sú priam vhodné na tento čas (žiaci majú dosť času niečo si prečítať, precvičiť násobilku alebo úpravu zlomkov), iné sú úplne nevhodné (laboratórne cvičenie – horenie látok).

       Nasledujúce body sú iba naše odporúčania, nie sú nijako oficiálne záväzné.

       1. Na posielanie domácich úloh použite funkciu „nová domáca úloha“. Niektorí učitelia používajú na domáce úlohy funkciu „Správy“. Správa samozrejme príde tiež, ale „nová domáca úloha“ má tú výhodu, že sa zobrazí žiakovi v zozname domácich úloh k príslušnému predmetu a k dátumu vypracovania, ktorý zadáte. Takisto máte istotu, že domáca úloha príde správnym žiakom. Domáce úlohy žiakov sa zobrazujú aj rodičom v ich rodičovskom konte.Ako zadať žiakom jednoduchú domácu úlohu
       2. K domácej úlohe je možné pripojiť interaktívne otázky. Je to oveľa lepšie riešenie ako pdf/doc súbory, ktoré treba vytlačiť a vypracovať písomne. Niektoré domácnosti nemajú tlačiareň a rodičia musia ísť vytlačiť zadanie do práce. Kým sa vrátia, príde ďalšie zadanie, alebo sa dieťa pomýli, alebo zadanie stratí. Môžete samozrejme žiakom posielať pdf súbory alebo videá na štúdium, len otázky na vypracovanie radšej zadajte cez interaktívne otázky.Interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí Vám čas s opravovaním. Vidíte, či žiak pracoval a či pochopil učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava Vaše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.Ako zadať domácu úlohu s otázkamiAko vytvárať a prideľovať materiály v EduPage sa môžete dozvedieť na bezplatných online školeniach, ktoré tento týždeň pre Vás ponúkame. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke skolenia.skoly.org.V archíve školení sa nachádzajú záznamy školení, ktoré už prebehli. Kedykoľvek si môžete pozrieť záznam školenia.
       3. Ak požadujete, aby Vám žiaci poslali naspäť vypracovanie, môžete využiť funkciu „zadať nový projekt“. Do projektu môžu žiaci nahrať súbor ako odpoveď. Máte prehľad o tom, kto Vám čo poslal a navyše môžete projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie. Toto riešenie je oveľa prehľadnejšie ako rolovanie v zozname správ a otváranie 30 e-mailov s prílohami.Ako prideliť žiakom projektAko môžu žiaci odovzdať súbor ako domácu úlohu?Ak by niektorý žiak nevedel vaše materiály otvoriť, alebo odoslať vypracovanie, môžete mu poslať návod:Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
       4. Nemusíte sa snažiť dodržiavať rozvrh. Pri prideľovaní materiálu žiakom si síce v EduPage môžete nastaviť presný čas, kedy ho majú vypracovať, ale v tejto situácii to asi nie je vhodné. Rodičia sa sťažujú, že dieťa musí vstať na nultú hodinu, lebo učiteľ nastavil možnosť odpovedať iba počas tejto hodiny. Vhodnejšie je poslať materiály na celý týždeň, s možnosťou vypracovania počas týždňa, aby sa deti i rodičia vedeli zariadiť.

       Ak ste na svoje otázky nenašli odpovede v návodoch, kontaktujte aSc tím. Radi Vám pomôžu. Potešia aj Vaše skúsenosti so vzdelávaním cez EduPage.