• O škole

     • Profil školy

     • Poslanie školy

      Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať a tým pripraviť žiaka na budúci jeho profesijný život v dospelosti pre povolania v oblasti  gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách s  príslušným zameraním.

       

      Silné stránky školy

      • 60-ročná tradícia a dobré meno školy
      • Výhodná poloha
      • Atraktívne študijné odbory a učebné
      • Pozitívna prezentácia školy n verejnosti a v médiách
      • Vysoká materiálno-technická vybavenosť školy
      • Kvalifikované a skúsené vedenie školy
      • Stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou praxou
      • Zavedený systém manažérstva kvality
      • Inovatívne spôsoby výučby
      • Rozvinutá mimoškolská činnosť
      • Zavedenie nového študijného odboru – 7646 M Vychovávateľstvo a opatrovateľstvo

       

      Strategická vízia školy

      Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice je školou s bohatou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť stať sa v priebehu nasledujúcich rokov modernou školou, ktorá si vybuduje status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky možnosti manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, ich rodičov a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými školami s rovnakým, alebo podobným zameraním.    

       

      Priority školy

      • Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch, vrátane nadstavbového štúdia.
      • Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce, s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.
      • Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
      • Zvyšovať odbornosť, rozvíjať podnikateľské myslenie žiakov.
      • Tvorbou žiackych projektov prepojiť teóriu s praxou.
      • Zapájať žiakov do súťaží zručností a odborností v oblasti gastronómie, veľtrhov Cvičných firiem, SOČ na podporu podnikateľského myslenia v podnikateľskom prostredí.
      • Inovovať metódy a postupy práce učiteľov a majstrov odborného výcviku so zreteľom na nové trendy v gastronómii, maloobchode a v aranžovaní.
      • Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
      • Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
      • Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.

      ODBORY v školskom roku 2018/2019

      RIADNE ŠTÚDIUM

      ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou

      • 2951 M  výživa a šport
      • 6442 K  obchodný pracovník
      • 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu
      • 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu zameranie letuška/steward
      • 6444 K  čašník, servírka
      • 6445 K  kuchár


      UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list

      • 6460 H  predavač
      • 6451 H  aranžér
      • 6445 H  kuchár
      • 6444 H  čašník, servírka


      UČEBNÉ ODBORY - 2-ročný učebný odbor, absolvent získava výučný list nižšieho stupňa

      • 3161 F Praktická žena


      NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov príslušných učebných odborov/

      • 6411 L prevádzka obchodu zameranie na: 01 vnútorný obchod 02 propagácia
      • 6421 L  spoločné stravovanie 

      CHARAKTERISTIKY  ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

       

        1.Gastronómia


      Školský vzdelávací program Gastronómia zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov. Dĺžka a forma vzdelávania:

      • 3 ročný učebný odbor - 6445 H kuchár
      • 3 ročný učebný odbor - 6444 H čašník, servírka
      • 4 ročný študijný odbor – 6445 K kuchár
      • 4 ročný študijný odbor – 6444 K čašník, servírka
      • 2 ročné  nadstavbové štúdium -  6421 L spoločné stravovanie /pre absolventov, ktorí úspešne ukončili záverečnú skúšku s výučným listom/.

       V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

       Pri prijímacom pokračovaní v študijnom odbore sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

      Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelania.

      Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie postojov a hodnotovej orientácie.    Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenie sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

       

      2. Obchod a propagácia

      Školský vzdelávací program  Obchod a propagácia  zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

      Dĺžka a forma vzdelávania:

      • 3 ročný učebný odbor – 6451 H aranžér
      • 3 ročný učebný odbor – 640 H predavač
      • 4 ročný študijný odbor – 6442 K obchodný pracovník
      • 2 ročné nadstavbové štúdium – 6411 L prevádzka obchodu

      V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

      Pri prijímacom pokračovaní v študijnom sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

      Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelávania.

      Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku, spoločenskej komunikácie, ktorá je nevyhnutná pre výkon povolania. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe.Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenia sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

      Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej  ulici č. 1, Košice. Praktická príprava sa realizuje na zmluvných pracoviskách ako sú obchodné domy, HYPERTESCO, školský bufet  a iné menšie zmluvné predajne podľa aktuálnej ponuky a potreby.

      Príprava v odbore obchodný pracovník sa realizuje  v spolupráci s DM drogerie markt, s.r.o. a kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy a výskumu trhu.

      Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na akciách organizovaných školou. Žiaci svoj voľný čas môžu aktívne  využiť v záujmových krúžkoch .      3. CESTOVNÝ RUCH  

      Študijný odbor 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí.

      Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.). Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, schopnosť kreatívnej reakcie, na jazykovú a odbornú úroveň, na slušné spoločenské vystupovanie a reprezentáciu, na hmotnú a morálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľového miesta.

      Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward pripravuje absolventov starať sa o cestujúcich v lietadle, zabezpečovať v priebehu letu bezpečnosť cestujúcich, občerstvenie a služby, inštruktáž pred letom, poskytovanie informácií cestujúcim  a spolupráca s ostatnými členmi posádky lietadla. Po absolvovaní tohto zamerania je možnosť práce  v lietadlách a na letiskách.

      Všeobecné vzdelávanie pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, schopného sa sústavne vzdelávať a absolvovať vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný v súlade s odborným profilom absolventa, veľký dôraz sa kladie na znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá umožňuje plynulú komunikáciu a používanie cudzieho jazyka pre vykonávanie profesie.

      Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný kvalifikovane vykonávať odborné činnosti najmä v riadiacej činnosti, a to v rôznych formách podnikateľských subjektov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu a ďalších nadväzujúcich činnostiach.

      Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky, rozvíja ich tvorivé uplatňovanie v praxi, vytvára priestor pre samostatnú aj kolektívnu prácu, vedie k rýchlejšej adaptabilite v príbuzných odboroch. Podnecuje pozitívny vzťah k odboru, buduje stavovskú hrdosť manažéra cestovného ruchu a posilňuje samostatnosť v rozhodovaní.

       

      Po splnení príslušných požiadaviek absolvent môže získať certifikát   Sprievodca cestovného ruchu „.

       

       


       

      4. VÝŽIVA A ŠPORT

      Školský vzdelávací program Výživa a šport zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy. Dĺžka a forma vzdelávania:

      • 4 roky študijný odbor. V  štvorročnom študijnom odbore je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.


      Pri prijímacom pokračovaní sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

      Príprava v školskom vzdelávacom programe Výživa a šport  v študijnom odbore 2951 M Výživa ašport zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

      Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej 1, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu.

      Na odbornom a praktickom vyučovaním si osvojujú  nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi.  V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť biológie, technológie, výživy a športu, zdravovedy a hodnotenia potravín. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

      Dĺžka štúdia:4 roky
      Forma štúdia:Denné štúdium pre absolventov základnej školy
      Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školyPodmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
      Spôsob ukončenia štúdia:Maturitná skúška
      Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie o maturitnej skúške
      Poskytnutý stupeň vzdelania:Úplné stredné odborné vzdelanie
      Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:-          Pracovník vo fitnes centrách,
      • -          Manažér v športových kluboch a centrách,
      • -          Pracovník v kúpeľných a relaxačných zariadeniach,
      • -          Poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
      • -          Profesionálny športovec,
      • -          Profesionálny fitnes pracovník,
      • -          V štátnej správe

      Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým ekonomického, farmaceutického  a ďalšie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie