• O škole

     • Profil školy

     • Poslanie školy

      Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať a tým pripraviť žiaka na budúci jeho profesijný život v dospelosti pre povolania v oblasti  gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách s  príslušným zameraním.

      Silné stránky školy

          • 63-ročná tradícia a dobré meno školy
          • Systém duálneho vzdelávania – študent dostane štipendium, garantované pracovné miesto, cestovné náhrady
          • 3-4 mesačná stáž v Taliansku a na Cypre
          • Výhodná poloha
          • Atraktívne študijné odbory a učebné odbory
          • Barmanský a animátorský kurz
          • Osvedčenie "sprievodca cestovného ruchu"
          • Pozitívna prezentácia školy na verejnosti a v médiách
          • Vysoká miera uplatnenia absolventov na trhu práce
          • Vysoká materiálno-technická vybavenosť školy
          • Kvalifikované a skúsené vedenie školy
          • Stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou praxou
          • Zavedený systém manažérstva kvality
          • Inovatívne spôsoby výučby
          • Rozvinutá mimoškolská činnosť
          • partnerstvo so zahraničnými školami a možnosti výmenných pobytov v Česku, Poľsku, Taliansku a  Francúzsku

       

      Strategická vízia školy

      Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice je školou s bohatou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť stať sa v priebehu nasledujúcich rokov modernou školou, ktorá si vybuduje status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky možnosti manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, ich rodičov a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými školami s rovnakým, alebo podobným zameraním.    

      Priority školy

          • Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch, vrátane nadstavbového štúdia.
          • Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce, s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.
          • Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
          • Zvyšovať odbornosť, rozvíjať podnikateľské myslenie žiakov.
          • Tvorbou žiackych projektov prepojiť teóriu s praxou.
          • Zapájať žiakov do súťaží zručností a odborností v oblasti gastronómie, veľtrhov Cvičných firiem, SOČ na podporu podnikateľského myslenia v podnikateľskom prostredí.
          • Inovovať metódy a postupy práce učiteľov a majstrov odborného výcviku so zreteľom na nové trendy v gastronómii, maloobchode, cestovného ruchu a v oblasti zdravého životného štýlu.
          • Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
          • Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
          • Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.

       

      ODBORY v školskom roku 2020/2021

      RIADNE ŠTÚDIUM

      ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou

      2950 M  poradenstvo vo výžive

      6442 K  obchodný pracovník

      6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

      6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu zameranie letuška/steward

      6444 K  čašník, servírka

      6445 K kuchár

       

      UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list

      6460 H  predavač

      6445 H  kuchár

      6444 H  čašník, servírka

       

      UČEBNÉ ODBORY - 2-ročný učebný odbor, absolvent získava výučný list nižšieho stupňa

      3161 F Praktická žena

       

      NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov príslušných učebných odborov/

      6403 L podnikanie v remeslách a službách 

       

       

      CHARAKTERISTIKY  ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

      1.Gastronómia

       

      Školský vzdelávací program Gastronómia zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

      Dĺžka a forma vzdelávania:

      3 ročný učebný odbor - 6445 H kuchár

      3 ročný učebný odbor - 6444 H čašník, servírka

      4 ročný študijný odbor – 6445 K kuchár

      4 ročný študijný odbor – 6444 K čašník, servírka

      2 ročné  nadstavbové štúdium -  6421 L spoločné stravovanie /pre absolventov, ktorí úspešne ukončili záverečnú skúšku s výučným listom/

       

      V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

      Pri prijímacom konaní v študijnom odbore sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie skúšky pozostávajú z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

      Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelania.

      Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie postojov a hodnotovej orientácie.    Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenie sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

       

      2 ročné  nadstavbové štúdium -  6403 L podnikanie v remeslách a službách 

       /pre absolventov, ktorí úspešne ukončili záverečnú skúšku s výučným listom/.

      Podnikanie v remeslách a službách v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole a v strediskách praktického vyučovania. Dvojročný odbor štúdia prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročných učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, predavač a aranžér. Poskytuje odborné vedomosti o podnikaní a riadiacej činnosti, zabezpečovaní konkrétnych pracovných postupov a v pracovnej činnosti uplatňovať právne normy a predpisy. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy, prijímať rozhodnutia  a niesť za ne zodpovednosť.

       

      Naše zmluvné pracoviská pre gastronomické odbory sú : Hotel DoubleTree by Hilton, Hotel Košice, Štadión Lokomotíva, Technická univerzita, Nemocnica Šaca, Reštaurácia Stará Sýpka, Hotel Roca a školské pracoviská na Kpt. Nálepku a Gastro učebňa priamo v budove školy.

      Žiaci majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu taktiež absolvovaním kurzu Barmanstva, ktorý zabezpečuje naša škola .

      2. Obchod a propagácia

       

       

      Školský vzdelávací program  Obchod a propagácia  zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

      Dĺžka a forma vzdelávania:

      3 ročný učebný odbor – 640 H predavač

      4 ročný študijný odbor – 6442 K obchodný pracovník

      2 ročné nadstavbové štúdium – 6411 L prevádzka obchodu

      V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

      Pri prijímacom konaní v študijnom sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie skúšky pozostávajú z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

      Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelávania.

      Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku, spoločenskej komunikácie, ktorá je nevyhnutná pre výkon povolania. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenia sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

      Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej  ulici č. 1, Košice. Praktická príprava sa realizuje na zmluvných pracoviskách ako sú obchodné domy, a iné menšie zmluvné predajne podľa aktuálnej ponuky a potreby.

      Príprava v odbore obchodný pracovník sa realizuje  v spolupráci so zmluvnými partnermi :  DM drogerie markt, s.r.o., HYPERTESCO, LABAŠ, DM market, Billa, Kaufland, Metro, Lidl  a kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy a výskumu trhu. Tento odbor je celý zapojený v systéme duálneho vzdelávania.

      Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na akciách organizovaných školou. Žiaci svoj voľný čas môžu aktívne  využiť v záujmových krúžkoch .

      3. Cestovný ruch   

       

       

      Dĺžka a forma vzdelávania:

      • 4 ročný študijný odbor - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
      • 4 ročný študijný odbor - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu zameranie letuška/ steward

       

      Študijný odbor 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí.

      Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.). Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, schopnosť kreatívnej reakcie, na jazykovú a odbornú úroveň, na slušné spoločenské vystupovanie a reprezentáciu, na hmotnú a morálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľového miesta.

      Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward pripravuje absolventov starať sa o cestujúcich v lietadle, zabezpečovať v priebehu letu bezpečnosť cestujúcich, občerstvenie a služby, inštruktáž pred letom, poskytovanie informácií cestujúcim  a spolupráca s ostatnými členmi posádky lietadla. Po absolvovaní tohto zamerania je možnosť práce  v lietadlách a na letiskách.

      Všeobecné vzdelávanie pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, schopného sa sústavne vzdelávať a absolvovať vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný v súlade s odborným profilom absolventa, veľký dôraz sa kladie na znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá umožňuje plynulú komunikáciu a používanie cudzieho jazyka pre vykonávanie profesie.

      Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný kvalifikovane vykonávať odborné činnosti najmä v riadiacej činnosti, a to v rôznych formách podnikateľských subjektov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu a ďalších nadväzujúcich činnostiach.

      Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky, rozvíja ich tvorivé uplatňovanie v praxi, vytvára priestor pre samostatnú aj kolektívnu prácu, vedie k rýchlejšej adaptabilite v príbuzných odboroch. Podnecuje pozitívny vzťah k odboru, buduje stavovskú hrdosť manažéra cestovného ruchu a posilňuje samostatnosť v rozhodovaní.

      Po splnení príslušných požiadaviek absolvent môže získať certifikát  „ Sprievodca cestovného ruchu „ a taktiež urobiť si „Animátorský kurz“ priamo na škole.

       

      4. Poradenstvo vo výžive  

       

       

      Školský vzdelávací program Poradenstvo vo výžive zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.

      Dĺžka a forma vzdelávania:

      • 4 ročný študijný odbor – 2950 Poradenstvo vo výžive

      V  štvorročnom študijnom odbore je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.  

      Pri prijímacom konaní sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie konanie pozostáva z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

      Príprava v školskom vzdelávacom programe Výživa a šport  v študijnom odbore 2950 M Poradenstvo vo výžive  zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

      Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej 1, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu.

      Na odbornom a praktickom vyučovaním si osvojujú  nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi.  V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť biológie, technológie, výživy a športu, zdravovedy a hodnotenia potravín. Prax žiaci vykonávajú od 1.ročníka v Učebni gastro a v posilňovni v budove školy. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

      Dĺžka štúdia:

      4 roky

      Forma štúdia:

      Denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

      Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

      Spôsob ukončenia štúdia:

      Maturitná skúška

      Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

      Vysvedčenie o maturitnej skúške

      Poskytnutý stupeň vzdelania:

      Úplné stredné odborné vzdelanie

      Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

      -          Pracovník vo fitnes centrách, Manažér v športových kluboch a centrách,

      -          Pracovník v kúpeľných a relaxačných zariadeniach,

      -          Poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,

      -          Profesionálny športovec,

      -          Profesionálny fitnes pracovník,

      -          V štátnej správe

      -          Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým  so športovým zameraním, so zameraním na zdravú výživu, prípadne ekonomický, farmaceutický smer a ďalšie programy a kurzy zamerané na rozšírenie kvalifikácie.