• Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia

    •  

     Oznam

      

     o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

      

     Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

      

     telocvičňu o výmere 427,50 m² (súpisné číslo – bez súpisného čísla na parcele č. 3144/41, katastrálne územie: Letná, evidovaná Okresným úradom Košice I, katastrálnym odborom na LV č. 11461), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

      

     Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

     -           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

     -           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

     -           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

     -       dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až celonárodnom význame.

      

     Voľný termín na prenájom:

      

     Pondelok – od 18.00 hod. do 19.30 hod.

      

     Štvrtok    – od 18.00 hod. do 19.30 hod.

      

     Piatok    – od 18.00 hod. do 19.30 hod

      

     Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 10,00 EUR / hodina

      

     Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive ( príloha č.1) na adresu:

      

     Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice

      

     v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 26. 09. 2019 do 14.00 hod.

     Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/ 6323475 kl. 21 ( Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy)

      

     Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

      

     Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

      

     Košice dňa 05.09.2019

                                                                            

      

      

         Príloha č.1

      

     Stredná odborná škola Jána Bocatia

     Bocatiova č.1

     040 01 Košice

      

      

      

     VEC: Žiadosť o posúdenie nájomcu

      

     Názov žiadateľa

      

      

      

      

     Právna forma

      

     Adresa sídla (ulica a číslo)

      

     Obec

      

     PSČ

      

     IČO

      

     Webové sídlo

      

     Číslo účtu s kódom banky

      

     Štatutárny orgán

      

     Telefón štatutárneho orgánu

      

     Kontaktná osoba

      

     Mobil kontaktnej osoby

      

     e-mail kontaktnej osoby

      

     Druh pravidelnej športovej činnosti a obdobie

      

      

     Počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom,  vo veku do 18 rokov

      

      

      

     Rozsah požadovanej činnosti organizácie (týždenne)

     Pondelok:  od ....... do .......  spolu hod.: ........

     Streda:       od ....... do .......  spolu hod.: ........

     Štvrtok:     od ....... do .......  spolu hod.: ........

     Piatok:       od ....... do .......  spolu hod.: ........

     Resp. uvedením v samostatnej prílohe

     Spracoval:

      

     Dátum:

     Podpis štatutára:

      

     Pečiatka:

      

     Prílohy:

      

     1. Doklad o zriadení, založení alebo registrácií žiadateľa (stanovy klubu, doklad o pridelení IČO)

     2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani v nútenej správe, nemá

         finančné záväzky voči vlastníkovi alebo správcovi a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

      

      

     V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti správca žiadosť nebude vyhodnocovať.

      

      

     Oznam_o_moznosti_prenajmu_sportoveho_zariadenia_2020.pdf