• Študijné odbory - štvorročné (končiace maturitnou skúškou)

      • 6442 K obchodný pracovník

      • Kód odboru a názov odboru: 6442 K obchodný pracovník

       Dĺžka štúdia: 4 roky

      • Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Odborné vzdelanie umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, výskumu trhu, propagácie výrobkov a prezentácií firiem s použitím IKT. Absolvent ovláda manuálne zručnosti potrebné pri práci v obchodno-prevádzkových jednotkách: odborný predaj celého – potravinárskeho i nepotravinárskeho sortimentu tovaru, prebierku, skladovanie, ošetrovanie, výdaj, vystavovane a aranžovanie tovaru v predajni. Ovláda kvalifikovanú poradenskú činnosť vychádzajúcu z poznania základných vlastností tovaru a jeho funkcií. 

       Odborné predmety:

       aplikovaná informatika

       ekonomika

       obchodná prevádzka

       odborný výcvik

       osobné financie

       technika administratívy

       tovaroznalectvo

       výchova k podnikaniu

       základy marketingu

       účtovníctvo.

       Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je výchova k hygiene práce, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane vychádzajúca z platnej legislatívy ku konkrétnemu, t.j. potravinárskemu alebo nepotravinárskemu odboru.