• Učebné odbory - trojročné (končiace záverečnou skúškou a výučným listom)

      • 6461 H asistent predaja

      • UČEBNÝ ODBOR: 6461 H asistent predaja

       DĹŽKA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: 3 roky

       ŠTUDIJNÝ ODBOR JE URČENÝ PRE: chlapcov a dievčatá

       SPÔSOB UKONČENIA VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: záverečná skúška

       DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ:
       - výučný list
       - vysvedčenie o záverenej skúške

       POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA:
       - stredné odborné vzdelanie

      • PROFIL ABSOLVENTA:
       - má schopnosť vyjadrovať sa v jednom svetovom jazyku v bežných   komunikatívnych situáciách
       - má základné ekonomické vedomosti a zručnosti, potrebné pre výkon činnosti   v prevádzkach maloobchodu, veľkoobchodu a pre činnosť živnostníka
       - má poznatky o manipulácii s tovarom
       - má poznatky o sortimentovej skladbe tovaru
       - má poznatky o skladovaní, ošetrovaní tovaru
       - má poznatky o administratívnych prácach
       - ovláda objednávať, preberať, skladovať, ošetrovať, vystavovať a odborne   predávať celý sortiment tovaru
       - ovláda aranžérske práce v predajni a odbornú poradenskú službu
       - ovláda základy výpočtovej techniky, prácu s registračnou pokladnicou.

       PRACOVNÉ UPLATNENIE ABSOLVENTA:
       - v maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti a ako živnostníci.

       NADVÄZNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA:
       - môže sa uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.

     • zatiaľ žiadne údaje