• Novinky

      • Pozvánka na triedne ZRŠ

      • Vážení rodičia,

       Srdečne Vás pozývame na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 1.októbra 2019 (utorok) o 15:30.

        

                                                                                                 Mgr. Ján Miglec

                                                                                                    riaditeľ školy

      • Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia Strednej odbornej školy Jána Bocatia

      • Oznam

       o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

        

       Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

        

       telocvičňu o výmere 427,50 m² (súpisné číslo – bez súpisného čísla na parcele č. 3144/41, katastrálne územie: Letná, evidovaná Okresným úradom Košice I, katastrálnym odborom na LV č. 11461), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

        

       Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

       -           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

       -           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

       -           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

       -           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

        

       Voľný termín na prenájom:

        

       Pondelok – od 18.00 hod. do 19.30 hod.

        

       Štvrtok    – od 18.00 hod. do 19.30 hod.

        

       Piatok    – od 18.00 hod. do 19.30 hod

        

       Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 8,00 EUR / hodina

        

       Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive ( príloha č.1) na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice

        

       v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 02. 10. 2018 do 14.00 hod.

       Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/ 6323475 kl. 21 ( Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy)

        

       Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

        

       Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

        

       Košice dňa 14.09.2018

                                                                              

        

        

           Príloha č.1

        

       Stredná odborná škola Jána Bocatia

       Bocatiova č.1

       040 01 Košice

        

        

        

       VEC: Žiadosť o posúdenie nájomcu

        

       Názov žiadateľa

        

        

        

        

       Právna forma

        

       Adresa sídla (ulica a číslo)

        

       Obec

        

       PSČ

        

       IČO

        

       Webové sídlo

        

       Číslo účtu s kódom banky

        

       Štatutárny orgán

        

       Telefón štatutárneho orgánu

        

       Kontaktná osoba

        

       Mobil kontaktnej osoby

        

       e-mail kontaktnej osoby

        

       Druh pravidelnej športovej činnosti a obdobie

        

        

       Počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom,  vo veku do 18 rokov

        

        

        

       Rozsah požadovanej činnosti organizácie (týždenne)

       Pondelok:  od ....... do .......  spolu hod.: ........

       Streda:       od ....... do .......  spolu hod.: ........

       Štvrtok:     od ....... do .......  spolu hod.: ........

       Piatok:       od ....... do .......  spolu hod.: ........

       Resp. uvedením v samostatnej prílohe

       Spracoval:

        

       Dátum:

       Podpis štatutára:

        

       Pečiatka:

        

       Prílohy:

        

       1. Doklad o zriadení, založení alebo registrácií žiadateľa (stanovy klubu, doklad o pridelení IČO)

       2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani v nútenej správe, nemá

           finančné záväzky voči vlastníkovi alebo správcovi a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

        

        

       V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti správca žiadosť nebude vyhodnocovať.