• Novinky

      • Učíme na diaľku

      • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka 

       https://www.ucimenadialku.sk/

       ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

      • Skúsenosti a námety na online vzdelávanie žiakov

      • Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ,

       Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

       Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

       Niektoré zadania sú priam vhodné na tento čas (žiaci majú dosť času niečo si prečítať, precvičiť násobilku alebo úpravu zlomkov), iné sú úplne nevhodné (laboratórne cvičenie – horenie látok).

       Nasledujúce body sú iba naše odporúčania, nie sú nijako oficiálne záväzné.

       1. Na posielanie domácich úloh použite funkciu „nová domáca úloha“. Niektorí učitelia používajú na domáce úlohy funkciu „Správy“. Správa samozrejme príde tiež, ale „nová domáca úloha“ má tú výhodu, že sa zobrazí žiakovi v zozname domácich úloh k príslušnému predmetu a k dátumu vypracovania, ktorý zadáte. Takisto máte istotu, že domáca úloha príde správnym žiakom. Domáce úlohy žiakov sa zobrazujú aj rodičom v ich rodičovskom konte.Ako zadať žiakom jednoduchú domácu úlohu
       2. K domácej úlohe je možné pripojiť interaktívne otázky. Je to oveľa lepšie riešenie ako pdf/doc súbory, ktoré treba vytlačiť a vypracovať písomne. Niektoré domácnosti nemajú tlačiareň a rodičia musia ísť vytlačiť zadanie do práce. Kým sa vrátia, príde ďalšie zadanie, alebo sa dieťa pomýli, alebo zadanie stratí. Môžete samozrejme žiakom posielať pdf súbory alebo videá na štúdium, len otázky na vypracovanie radšej zadajte cez interaktívne otázky.Interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí Vám čas s opravovaním. Vidíte, či žiak pracoval a či pochopil učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava Vaše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.Ako zadať domácu úlohu s otázkamiAko vytvárať a prideľovať materiály v EduPage sa môžete dozvedieť na bezplatných online školeniach, ktoré tento týždeň pre Vás ponúkame. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke skolenia.skoly.org.V archíve školení sa nachádzajú záznamy školení, ktoré už prebehli. Kedykoľvek si môžete pozrieť záznam školenia.
       3. Ak požadujete, aby Vám žiaci poslali naspäť vypracovanie, môžete využiť funkciu „zadať nový projekt“. Do projektu môžu žiaci nahrať súbor ako odpoveď. Máte prehľad o tom, kto Vám čo poslal a navyše môžete projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie. Toto riešenie je oveľa prehľadnejšie ako rolovanie v zozname správ a otváranie 30 e-mailov s prílohami.Ako prideliť žiakom projektAko môžu žiaci odovzdať súbor ako domácu úlohu?Ak by niektorý žiak nevedel vaše materiály otvoriť, alebo odoslať vypracovanie, môžete mu poslať návod:Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
       4. Nemusíte sa snažiť dodržiavať rozvrh. Pri prideľovaní materiálu žiakom si síce v EduPage môžete nastaviť presný čas, kedy ho majú vypracovať, ale v tejto situácii to asi nie je vhodné. Rodičia sa sťažujú, že dieťa musí vstať na nultú hodinu, lebo učiteľ nastavil možnosť odpovedať iba počas tejto hodiny. Vhodnejšie je poslať materiály na celý týždeň, s možnosťou vypracovania počas týždňa, aby sa deti i rodičia vedeli zariadiť.

       Ak ste na svoje otázky nenašli odpovede v návodoch, kontaktujte aSc tím. Radi Vám pomôžu. Potešia aj Vaše skúsenosti so vzdelávaním cez EduPage.

      • Pokyny pre majstrov odborného výcviku.

      • Pokyny pre majstrov odborného výcviku

       1. Samoštúdium, sledovanie nových trendov v hoteliérstve  a gastronómii
       2. Zadať žiakom jednu konkrétnu tému zameranú na prípravu technologického postupu  prípravy jedla a nápojov

       Prosba pána riaditeľa Mgr. Jána Migleca pre všetkých  zamestnancov a žiakov

        

       Keď budeme v škole, chceme pomôcť predchádzaniu šírenia ochorenia koronavírusu COVID -19?

       Uši si doma rúško,  môžeš  pre kolegu i pre spolužiaka. V škole chceme nosiť všetci ochranné rúška.

      • Informácia pre pedagogických zamestnancov a žiakov o on-line vyučovaní

      • V zmysle usmernenia MS VV a Š SR zo dňa 13.03.2020 súvisiace s opatreniami zabraňujúcimi šírenia respiračného ochorenia vyvolané novým koronavírusom COVID – 19 vyučovanie na škole bude prerušené v období od 16.03.2020 do 27.03.2020.

       Z tohto dôvodu vydáva riaditeľ školy nasledovné  usmernenie:

       1. Žiaci končiacich ročníkov sa budú v domácom prostredí formou samoštúdia pripravovať na maturitné a  záverečné skúšky opakovaním zadaných tém, zároveň sú povinní sledovať stránku EduPage a postupovať podľa pokynov vyučujúcich

        

       1. Žiaci ostatných ročníkov budú postupovať podľa zverejnených pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov na stránke EduPage našej  školy

        

       1. Všetci vyučujúci budú zdávať nové témy, pracovné listy a domáce úlohy cez EduPage. Žiaci sa  prihlasujú do EduPage prihlasovacím menom  a heslom, ktoré dostali od triedneho učiteľa.

       Vedenie školy a vyučujúci budú priebežne kontrolovať online vyučovanie. Účasť žiakov na online vyučovaní je povinná a bude riadne klasifikovaná.

       Žiadame Vás, by ste priebežne sledovali informácie na stránke školy.

        

        

       Informácia pre maturantov

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na utorok 31. marca 2020 (Slovenský jazyk a literatúra) a stredu 1. apríla 2020 (Anglický jazyk). Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

        

       Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

        

       V záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia svojich blízkych, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie pokynov Úrady vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

        

        

       Mgr. Ján Miglec

       riaditeľ školy

      • Na základe pokynu odboru školstva KSK č. 9/2020 sa vyučovanie prerušuje od 11. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

      • OZNÁMENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY

       Na základe pokynu odboru školstva KSK č. 9/2020 sa vyučovanie prerušuje od 11. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

       OZNÁMENIE PRE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

       Pedagogickí zamestnanci budú pracovať z domu podľa pokynov zástupcov riaditeľa školy.

        

       Z dôvodu dezinfekcie priestorov školy sú úradné hodiny obmedzené.

        

                                                    Mgr. Ján Miglec

                                                     riaditeľ školy

      • Pokyn predsedu KSK č. 6/2020 - prerušenie vyučovacieho procesu

      • Riaditeľ SOŠ J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Pokynu predsedu KSK č.6/2020 za účelom ochrany verejného zdravia zo dňa 08.03.2020

       prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.03.2020 a 10.03.2020.

       Prerušenie vyučovacieho procesu sa stanovuje z organizačných dôvodov – ochrana verejného zdravia.