• Novinky

      • Riaditeľ školy odporúča pedagogickým zamestnancom

      • Riaditeľ školy

        

       odporúča pedagogickým zamestnancom v čase prerušeného vyučovania zamerať sa pri preberaní učiva na základné učivo každého predmetu /s dôrazom na témy, ktoré sú obsahom maturitných  a záverečných skúšok/ a zároveň, aby zohľadnili usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy vydané MŠVVŠ SR, riaditeľ školy odporúča využiť iné alternatívne formy hodnotenia žiakov ako zadávanie online testov /časovo obmedzené/.

       https://www.minedu.sk/data/att/16139.pdf

                                                                                                                                                     Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                   riaditeľ školy

      • Oznam riaditeľa školy pre žiakov a rodičov

      • V zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania sa nebudú klasifikovať v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledujúce predmety:

       Telesná a športová výchova – všetky ročníky

       Odborný výcvik a odborná prax – 1. a 2. ročník (učebné odbory)

       Odborný výcvik a odborná prax – 1., 2. a 3. ročník (študijné odbory)

        

                                                                                                                            Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                               riaditeľ školy