• Novinky

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      •  

       KRITÉRIA

       pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

        

       Riaditeľ školy v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.02.2021 určuje kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka takto:

        

       1.Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch :      03. mája 2021 (pondelok)

                                                                                                    10. mája 2021 (pondelok)

        

       2. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je :

        

       a)študijný odbor s maturitou

        

                                     6442 K obchodný pracovník                     24 žiakov

                                     6444 K čašník, servírka                             10 žiakov

             6445 K kuchár                                            14 žiakov

        

             2950 M poradenstvo vo výžive                                                    10  žiakov

             6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

             6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                10  žiakov

        

        

       b) učebný odbor 3-ročný                    

        

            6445 H kuchár                                            12 žiakov

            6460 H predavač                                          9 žiakov                         

            6444 H čašník, servírka                              10 žiakov

                              

                   c) učebný odbor 2-ročný

                              

                                    3161 F praktická žena                                20 žiakov

                  

        

       3. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe prihlášky, ktorú je potrebné zaslať do 16.04.2021.

        

        

       4. Podmienky prijatia

        

        

       Učebné odbory

        

       a) Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium učebných odborov dĺžka štúdia 3 roky (respektíve 2 roky).

        

       b) Poradie uchádzačov (pre každý odbor samostatne) bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech (zo 6. 7. 8. ročníka a z 1. polroka 9. ročníka).

        

       c) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

        

       Študijné odbory

        

       a) Prijímacie skúšky budú robiť žiaci v odboroch: 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment RCR zo SJL MAT

       a žiaci, ktorí sa hlásia na odbor 2950 M poradenstvo vo výžive zo SJL a CHE.

        

       Neúspešný uchádzač je ten, ktorý na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a matematiky/chémie, získa menej ako 10 bodov zo SJL a menej ako 10 bodov z MAT / CHE.

        

        

       b) Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech zo ZŠ (6. 7. 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka) a za prijímacie skúšky zo SJL a MAT/CHE.

       Bodové hodnotenie:

                   - za priemerný prospech zo ZŠ           max. 100 bodov

                   - za prijímacie skúšky                         max. 100 bodov

                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                               spolu 200 bodov

        

       c) Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

                               a)  žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

                         b) ak žiak doloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý mu bude poskytovať odborný výcvik v Systéme duálneho vzdelávania

                    c)  lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

        

       d) Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov.

        

       e) Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

        

       f) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

        

       5. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

       Riaditeľ strednej školy zverejní do 20. mája 2021 výsledky prijímacieho konania na internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske) alebo na výveske školy.

        

        

        

        

        

       6. Zápis prijatých žiakov

        

       a) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí:  - cez informačný systém školy

                                       - poštou

        

       b) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium a to:

       - cez informačný systém (Edupage)

       - prostredníctvom e-mailu do elektronickej schránky školy (skola@sosbocatiuske.sk)

       - poštou na adresu školy

        

        

       7) Rodič (zákonný zástupca) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v prípade záujmu povinný k prihláške priložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu – aktuálny záver zo špeciálno–pedagogického a psychologického vyšetrenia a žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.

        

        

       8) Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš, Tesco

        

       Tieto kritériá platia od 15. februára 2021 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2021/2022.

        

        

       DOPLNENIE KRITÉRII PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

        

       Žiaci ZŠ, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené absolvoval, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

        

        

       V Košiciach 15.2.2021                                              

        

        

        

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy