• Novinky

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022

       Dňa 14.4.2021 riaditeľ školy SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Mgr. Ján Miglec usporiadal doplňujúce voľby do Rady školy rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022 z dôvodu toho, že Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Jána Bocatia nebola funkčná, keďže chýbali dvaja členovia zo strany rodičov žiakov školy. Vzhľadom k pandemickej situácii sa doplňujúce voľby konali formou ankety cez aplikáciu Edupage SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia.

       V doplňujúcich voľbách do Rady školy sa členmi Rady školy za rodičov žiakov školy na volebné obdobie 2018-2022  stali: 1. RNDr. Darina Bačenková (III.CV trieda), 2. Mária Rogozinská (II.CVtrieda).

        

        

                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                            riaditeľ školy

      • Harmonogram Maturitných skúšok 2021


      • - do 23. apríla – schváli riaditeľ školy obsah MS na návrh predsedu príslušnej predmetovej

         komisie v škole


       - do 30. apríla – vymenuje riaditeľ školy členov maturitnej komisie


       - do 10. mája – pedagogická rada pre posledné ročníky


       - 14. máj – končí vyučovanie pre posledné ročníky


       - do 18. mája – sa vypočíta aritmetický priemer a známky z jednotlivých predmetov 

         (dvaja určení členovia maturitnej komisie)


       - do 19. mája – známky sprístupnené žiakovi


       - do 21. mája – (plnoletý) žiak, alebo jeho zákonný zástupca môže písomne požiadať 

         o vykonanie ústnej formy MS


       - od 31. mája do 30. júna - ústna forma MS, minimálne 7 dní pred skúškou riaditeľ školy

         informuje žiaka o konaní skúšky


       - škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením (+ výučný

         list tam kde je to potrebné) do 5. dní od konania poslednej časti MS

         (najneskôr do 30. augusta)
                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                            riaditeľ školy

      • OZNAM PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV

      • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou v posledných ročníkoch strednej školy.

       Vyučovanie na škole bude prebiehať od 12.4. (pondelok) od 08.00 hod.

        

       Mgr. Ján Miglec,

       riaditeľ školy