• Novinky

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022

       Dňa 14.4.2021 riaditeľ školy SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Mgr. Ján Miglec usporiadal doplňujúce voľby do Rady školy rodičov žiakov školy na obdobie 2018-2022 z dôvodu toho, že Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Jána Bocatia nebola funkčná, keďže chýbali dvaja členovia zo strany rodičov žiakov školy. Vzhľadom k pandemickej situácii sa doplňujúce voľby konali formou ankety cez aplikáciu Edupage SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia.

       V doplňujúcich voľbách do Rady školy sa členmi Rady školy za rodičov žiakov školy na volebné obdobie 2018-2022  stali: 1. RNDr. Darina Bačenková (III.CV trieda), 2. Mária Rogozinská (II.CVtrieda).

        

        

                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                            riaditeľ školy

      • Harmonogram Maturitných skúšok 2021


      • - do 23. apríla – schváli riaditeľ školy obsah MS na návrh predsedu príslušnej predmetovej

         komisie v škole


       - do 30. apríla – vymenuje riaditeľ školy členov maturitnej komisie


       - do 10. mája – pedagogická rada pre posledné ročníky


       - 14. máj – končí vyučovanie pre posledné ročníky


       - do 18. mája – sa vypočíta aritmetický priemer a známky z jednotlivých predmetov 

         (dvaja určení členovia maturitnej komisie)


       - do 19. mája – známky sprístupnené žiakovi


       - do 21. mája – (plnoletý) žiak, alebo jeho zákonný zástupca môže písomne požiadať 

         o vykonanie ústnej formy MS


       - od 31. mája do 30. júna - ústna forma MS, minimálne 7 dní pred skúškou riaditeľ školy

         informuje žiaka o konaní skúšky


       - škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením (+ výučný

         list tam kde je to potrebné) do 5. dní od konania poslednej časti MS

         (najneskôr do 30. augusta)
                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                            riaditeľ školy

      • OZNAM PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV

      • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou v posledných ročníkoch strednej školy.

       Vyučovanie na škole bude prebiehať od 12.4. (pondelok) od 08.00 hod.

        

       Mgr. Ján Miglec,

       riaditeľ školy

      • Rozhodnutie riaditeľa školy o dištančnom vzdelávaní

      • Vec:

       Rozhodnutie riaditeľa

        

        

       V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je  naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

       Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

       O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

        

       Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

        

        

        

        

        

        

       Mgr. Ján Miglec

       riaditeľ školy

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      •  

       KRITÉRIA

       pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

        

       Riaditeľ školy v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.02.2021 určuje kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka takto:

        

       1.Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch :      03. mája 2021 (pondelok)

                                                                                                    10. mája 2021 (pondelok)

        

       2. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je :

        

       a)študijný odbor s maturitou

        

                                     6442 K obchodný pracovník                     24 žiakov

                                     6444 K čašník, servírka                             10 žiakov

             6445 K kuchár                                            14 žiakov

        

             2950 M poradenstvo vo výžive                                                    10  žiakov

             6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

             6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                10  žiakov

        

        

       b) učebný odbor 3-ročný                    

        

            6445 H kuchár                                            12 žiakov

            6460 H predavač                                          9 žiakov                         

            6444 H čašník, servírka                              10 žiakov

                              

                   c) učebný odbor 2-ročný

                              

                                    3161 F praktická žena                                20 žiakov

                  

        

       3. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe prihlášky, ktorú je potrebné zaslať do 16.04.2021.

        

        

       4. Podmienky prijatia

        

        

       Učebné odbory

        

       a) Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium učebných odborov dĺžka štúdia 3 roky (respektíve 2 roky).

        

       b) Poradie uchádzačov (pre každý odbor samostatne) bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech (zo 6. 7. 8. ročníka a z 1. polroka 9. ročníka).

        

       c) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

        

       Študijné odbory

        

       a) Prijímacie skúšky budú robiť žiaci v odboroch: 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment RCR zo SJL MAT

       a žiaci, ktorí sa hlásia na odbor 2950 M poradenstvo vo výžive zo SJL a CHE.

        

       Neúspešný uchádzač je ten, ktorý na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a matematiky/chémie, získa menej ako 10 bodov zo SJL a menej ako 10 bodov z MAT / CHE.

        

        

       b) Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech zo ZŠ (6. 7. 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka) a za prijímacie skúšky zo SJL a MAT/CHE.

       Bodové hodnotenie:

                   - za priemerný prospech zo ZŠ           max. 100 bodov

                   - za prijímacie skúšky                         max. 100 bodov

                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                               spolu 200 bodov

        

       c) Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

                               a)  žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

                         b) ak žiak doloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý mu bude poskytovať odborný výcvik v Systéme duálneho vzdelávania

                    c)  lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

        

       d) Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov.

        

       e) Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

        

       f) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

        

       5. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

       Riaditeľ strednej školy zverejní do 20. mája 2021 výsledky prijímacieho konania na internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske) alebo na výveske školy.

        

        

        

        

        

       6. Zápis prijatých žiakov

        

       a) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí:  - cez informačný systém školy

                                       - poštou

        

       b) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium a to:

       - cez informačný systém (Edupage)

       - prostredníctvom e-mailu do elektronickej schránky školy (skola@sosbocatiuske.sk)

       - poštou na adresu školy

        

        

       7) Rodič (zákonný zástupca) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v prípade záujmu povinný k prihláške priložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu – aktuálny záver zo špeciálno–pedagogického a psychologického vyšetrenia a žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.

        

        

       8) Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš, Tesco

        

       Tieto kritériá platia od 15. februára 2021 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2021/2022.

        

        

       DOPLNENIE KRITÉRII PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

        

       Žiaci ZŠ, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené absolvoval, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

        

        

       V Košiciach 15.2.2021                                              

        

        

        

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • V školskom roku 2021/2022 otvárame tieto odbory:

       1. Študijný odbor 4-ročný  s maturitou:

       2950 M poradenstvo vo výžive                                                        

       6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                    

       6324 M manažment RCR zameranie letuška/steward

        

       6442 K obchodný pracovník                                     

       6444 K čašník, servírka                                             

       6445 K kuchár                                                           

                              

       1. Učebný odbor 3-ročný s výučným listom:

       6444 H čašník, servírka                                             

       6445 H kuchár                                                          

       6460 H predavač                                                      

        

       1. Učebný odbor 2-ročný:

       3161 F praktická žena           

        

       1. Nadstavbové štúdium 2-ročné s maturitou:

        

       6403 L podnikanie v remeslách a službách

        

        

       V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle 055/63 23 475 alebo e-mailom na  skola@sosbocatiuske.sk .

      • OZNAM PRE ŽIAKOV ŠKOLY

      • Od 11.01.2021 do 22.01.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.

       V prípade zmien Vás budeme informovať. Odporúčame sledovať stránku školy.

      • Pozvánka na triedne ZRŠ

      • Vážení rodičia, 

       Srdečne Vás pozývame na triedne ZRŠ I.ročníkov, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 15:30. 

       Vstup do budovy školy len s rúškom!

         

                                                                                                 Mgr. Ján Miglec 

                                                                                                    riaditeľ školy

      • Informácie pre žiakov

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

       Na základe vyhlásenia ministra školstva  o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti Košický samosprávny kraj už v tomto školskom roku neotvorí stredné školy, ktorých je zriaďovateľom.

       Budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29.6.2020.

       Žiaci sa 30.6.2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

       Odovzdávanie kníh sa uskutoční v septembri.

       Dôležité termíny:

       19.6.2020     Uzavretie klasifikácie za 2. polrok

       23.6.2020     Klasifikačná porada za 2. polrok

       30.6.2020     Odovzdávanie vysvedčení o 8:00

      • E R A S M U S + a ako Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice hosťovala partnerské školy...

      • V dňoch od: 08.12.-15.12.2019 sa na škole konala významná akcia.

       Prvé stretnutie projektu Erasmus +  ‚Keys to Success‘ . Stretnutia sa zúčastnilo 12 žiakov z Francúzska, pod vedením Juliena Wendlinga, ktorý je zároveň hlavným koordinátorom projektu,  Sophie Duquenoisovej a Rémiho Sodoyera, 12 žiakov z talianskej školy sme privítali pod vedením Luigiho Marrocca, Gabrielly Latempy, Claudia Delli Colliho a našu školu reprezentovalo taktiež 12 žiakov pod vedením Martiny Pallayovej, Márie Vaľkovej a Zuzany Mackovej. Všetci žiaci boli prevažne z odborov kuchár, čašník, servírka.

       A ako vyzeral náš program? V nedeľu, ihneď po príchode na našich hostí čakalo občerstvenie na pôde školy.  Slovenské rodiny si odviezli svojich zahraničných hostí domov. Ostatní žiaci a ich učitelia boli následne ubytovaní v Hoteli Lokomotíva v Košiciach, za pomoci p. majsterky Ľudmily Palinčárovej.. 

       Pondelok sme začali oficiálnym privítaním hostí riaditeľom školy Mgr. Jánom Miglecom, spolu so zástupcami školy  Ing. Martinou Zetekovou a Mgr. Romanom Blaškom,  následne sme si spoločne prezreli priestory školy, dozvedeli sa o jednotlivých prevádzkach a hoteloch, s ktorými naša škola spolupracuje, ako prebieha výučba, či o možnostiach štúdia, ktoré naša škola ponúka... ďalej prostredníctvom prezentácií si jednotlivé skupiny vymenili informácie o spôsoboch výučby na jednotlivých partnerských školách, čo ich nesmierne zaujalo.  Samozrejme, že nesmeli chýbať návštevy jednotlivých hotelov, kde naši žiaci praxujú, ako je napríklad: hotel Yasmin, Double Tree by Hilton, a za obedom, ktorý sa podával v tréningovom stredisku na Nálepkovej ulici pod vedením majsteriek p. Lubice Koreckej, Alžbety Lackovej a p. Jozefa Csorosza, aj Kongres Hotel Košice.

       Utorok bol venovaný odbornej exkurzii v Nestville Parku, v Hniezdnom. Účastníci si prezreli historickú expozíciu a dozvedeli sa, ako sa vyrábala whisky v minulosti. Tiež si pozreli súčasnú výrobu whisky. Každý mal možnosť vyraziť si vlastnú pamätnú mincu, ba dokonca každý túto možnosť využil. Po obede nasledovala v čokoládovni degustácia troch druhov čokolád /horká, mliečna a biela/. Tam bolo možné sledovať výrobu čokolády a praliniek.

       Celý deň bol plný nových informácií, poniektorí si z exkurzie odniesli aj vlastnoručne načapovanú fľašu whisky. Prehliadka  sa konala v anglickom jazyku, čo žiakom umožnilo precvičiť si svoje vedomosti.

       Streda bola venovaná aktivitám na pôde školy, aktivity boli zamerané na spoznávanie národných kuchýň jednotlivých krajín. Žiaci pracovali v skupinkách. Každá národná kuchyňa  odprezentovala tú svoju a všetci si počas prezentácií robili poznámky. Potom boli žiaci rozdelení do národných tímov. Za úlohu mali vytvoriť 10 otázok, týkajúcich sa svojej národnej kuchyne. Následne z týchto 30 otázok bol vytvorený veľký kvíz, ktorý museli vypracovať. Víťazi boli odmenení darčekom. V tento deň naša škola privítala vzácnu návštevu, vedúceho odboru školstva v Košiciach, pána Mgr. Petra Bačkovského, ktorý sa našim hosťom prihovoril a vyjadril presvedčenie, že sa na Slovensku a na našej škole budú cítiť ako doma. Obed bol podávaný v priestoroch školy pod vedením MOV p. Jančovej, p. Kὅverovej a p. majstra Csorosza. Bol to výber slovenskej národnej kuchyne. Potom nasledovala prezentácia o Vysokých Tatrách, nakoľko nasledujúci deň bola plánovaná exkurzia práve tam.

       Štvrtok - Výlet do Vysokých Tatier bol príjemným spestrením aktívneho týždňa. Našich hostí fascinovala cesta na Hrebienok zubačkou. Hore sa kochali krásnym výhľadom a čerstvým vzduchom, no najväčší úspech zožal tatranský ľadový dom, kde bola z ľadu vytesaná časť Notre-Dame. Ďalej nasledovala prechádzka na Bilíkovu chatu k vodopádom, či oddych v čajovni...

       Záver týždňa sme zrealizovali v priestoroch školy, bol venovaný workshopu. Skupiny pracovali s Conversation Guide. CG bol zoznam fráz a slov, ktoré cudzinci potrebujú, keď cestujú do inej krajiny, na dorozumievanie. Vytvorili ho všetky tri skupiny ešte pred príchodom k nám. Výsledkom aktivity bol dialóg na zvolenú tému. V tento deň sa konal aj slávnostný obed, kde sa zhodnotil priebeh týždňa. Ďalej mali žiaci za úlohu vytvoriť plagát, reprezentujúci ich národnú kuchyňu. Svoj výtvor predstavili účastníkom, a následne všetci dostali  certifikáty o účasti na tomto projekte.

       V sobotu sme pokračovali prehliadkou centra Košíc a jeho pamätihodností v anglickom jazyku. Týždeň nám ubehol ako voda a v nedeľu sa lúčenie nezaobišlo bez sĺz...A nedá mi teda skonštatovať, že je viac ako isté, že aj vďaka moderným technológiám, priateľstvá, ktoré sa počas tohto týždňa vytvorili, budú pretrvávať naďalej...

        

       Tešíme sa na ďalšie dve stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Taliansku a vo Francúzsku.

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre učebné odbory:

        

                                                                                6445 H kuchár                                               

                                                                                6460 H predavač                                                            

             6444 H čašník, servírka

           3161 F praktická žena

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je :

        

       a) učebný odbor 3-ročný                    

        

            6445 H kuchár                                            12 žiakov

            6460 H predavač                                          9 žiakov                         

            6444 H čašník, servírka                              10 žiakov

                            

       b) učebný odbor 2-ročný

                              

              3161 F praktická žena                                25 žiakov

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov:

        

       Účastníci prijímacieho konania sú všetci účastníci, ktorých správne vyplnenú na štúdium budú doručené na Strednú odbornú školu Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech známok zo základnej školy za 6.-8. ročník 2. polroka a 9. ročník 1. polroka.

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a) lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

       10. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       11. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

      • KRITÉRIA

       pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie pre študijné odbory

       6442 K obchodný pracovník            

                                6444 K čašník, servírka

                                6445 K kuchár                                                

                                2950 M poradenstvo vo výžive                                             

                                6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

                                6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward     

        

        

       Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

        

        

       1. Schválený počet prijatých žiakov do ročníka je :

        

       a)študijný odbor s maturitou

        

             6442 K obchodný pracovník                     26 žiakov

             6444 K čašník, servírka                             12 žiakov

             6445 K kuchár                                            14 žiakov

        

             2950 M poradenstvo vo výžive                                                     10  žiakov

             6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

             6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                10  žiakov

        

        

        

       2. Podmienky prijatia uchádzačov

        

       Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe

       prihlášky, ktorú je potrebné doručiť na SOŠ Jána Bocatia do 19. mája 2020.

        

       Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za prospech zo základnej školy.

        

       –za 8. ročník podľa koncoročných známok

       – za 9. ročník podľa polročných známok

        

       2.1 Povinné predmety pre všetky študijné odbory:

        

                                                 -Slovenský jazyk a literatúra

                                                 -Matematika

        

             Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  5 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

        

        

        

        

       2.2 Profilové predmety:   - pre odbor manažment regionálneho cestovného ruchu:

        

                                                 -Anglický jazyk

                                                 -Geografia

        

                                                 - pre odbory obchodný pracovník, kuchár, čašník, servírka                                           a poradenstvo vo výžive:

        

                                                 -Biológia

                                                 -Chémia

                                                

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  

             nasledujúceho vzťahu: počet bodov sa rovná  3 . (4-x) . (4-x) ,  kde x je známka

        

       3. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

        

                   Riaditeľ strednej školy zverejní do 29. mája 2020 výsledky prijímacieho konania na

                   internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske.sk)   alebo na výveske školy.

        

       4. Zápis prijatých žiakov

        

       Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy.

        

       Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, a to odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

        

       5. Riaditeľ strednej školy do 1 júna 2020 ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a podal odvolanie.

        

       6. Prijímacie konanie – 2. termín

        

       7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 zverejní či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

        

       8. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.

        

       9. Uchádzači budú prijímaní na jednotlivé odbory na základe súčtu všetkých získaných bodov.

        

       10. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :

       a)   lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       b) lepšia známka zo SJL za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       c) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        

        

       11. Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

        

        

        

        

        

       12. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.

        

       13. Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

        

       Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

        

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Rešturácia Štadión, Stará Sýpka, Hotel Dália, Štós Kúpele

        

       Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš

        

        

        

       Tieto kritériá platia od 05.05.2020 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2020/2021.

        

        

        

       v Košiciach 05.05.2020                                             

        

        

        

        

                                                                                                       Mgr. Ján Miglec

                                                                                                         riaditeľ školy