• Novinky

      • Oznam pre maturantov

      • Vážení maturanti,

        

       Výsledné známky z maturitných skúšok sprístupní škola žiakom do 12. mája 2020 na školskej webovej stránke (Edupage). Každý žiak sa po prihlásení na túto stránku svojím heslom bude vyzvaný z každého predmetu internej maturitnej skúšky (Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Teoretická časť odbornej zložky a Praktická časť odbornej zložky) na akceptovanie, prípadne zamietnutie jednotlivých známok. Je treba akceptovať, prípadne zamietnuť každú známku zvlášť.

        

       Ak žiak do 15. mája 2020 akceptuje a teda nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.

        

       Ak žiak zamietne a teda nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v určenom termíne (od 25. mája do 13. júna 2020).

        

                                                                                                                                   Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                      riaditeľ školy

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

      • Oznámenie pre pedagogických zamestnancov

       Na základe rozhodnutia  MŠVV a Š SR o organizácii internej  časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu a zároveň menujem členov predmetovej maturitnej komisie a to nasledovne:

       IV.CR  6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

       Odborné predmety

       Členovia PMK  -  Ing Milena Szücsová, Ing. Peter Lele

       Premety: Geografia, Technika služieb cestovného ruchu, Ekonomika, Manažment

       6324 M Manažment regionálneho  cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward

       Predmety: Geografia, Letectvo, Základy letu , Ekonomika, Manažment

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK: Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.VS  2951 Výživa  a šport

       Odborné predmety

       Členovia PMK:   MVDr. Erika Brnová, Ing. Beata Slichová

       Predmety: Výživa v športe, Výživa a dietetika, Športový manažment

       Členovia PMK: Mgr. Andrea Jančová, Mgr. Michal Dzurko

       Predmet: Odborná prax

        

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV. CM – 6445 K kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: MVDr. Ľubica Benediková, Mgr. Gabriela Špilárová

       Predmety:  Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet:  slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       IV.CM – 6444 K čašník, servírka

       Členovia PMK: Mgr. Katarína Havajová, Mária Jurtinusová

       Predmety: Technika obsluhy, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       II.NŠ – 6421 L spoločné stravovanie

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

        

        Predmety: Ekonomika, Manažment, Gastronomická prevádzka

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet: Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK – Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       6403 L podnikanie v remeslách a službách

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Rudolfína Jančovičová, Mária Matisová

       Predmety: Ekonomika, Prevádzka obchodu, Tovareznalectvo

       Predmet: Odborná prax

        

       Predmet:  Slovenský jazyk

       Členovia PMK:  Mgr. Ján Mikovčík, Mgr. Lucia Dulová

        

       Predmety: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Členovia PMK:  Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Martina Pallayová

        

       III.E

       6445 H kuchár

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Technológia, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III. E 6444 H čašník, servírka

        Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Mgr. Marcela Krajňáková

       Predmety: Stolovanie, Potraviny a výživa, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       III.E 6460 H predavač

       Odborné predmety

       Členovia PMK: Ing. Viktor Fabian, Anna Miterková

       Predmety: Tovareznalectvo, Prevádzka obchodu, Ekonomika

       Predmet: Odborný výcvik

        

       II. B 3161 F praktická žena

       Odborné predmety

        Členovia PMK:  Bc. Viera Kateržábeková, Ing. Petra Pekalová

       Predmety: Pestovateľstvo a chovateľstvo, Základy výživy a varenia, starostlivosť o zdravie

       Predmet: Odborný výcvik

      • Riaditeľ školy odporúča pedagogickým zamestnancom

      • Riaditeľ školy

        

       odporúča pedagogickým zamestnancom v čase prerušeného vyučovania zamerať sa pri preberaní učiva na základné učivo každého predmetu /s dôrazom na témy, ktoré sú obsahom maturitných  a záverečných skúšok/ a zároveň, aby zohľadnili usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy vydané MŠVVŠ SR, riaditeľ školy odporúča využiť iné alternatívne formy hodnotenia žiakov ako zadávanie online testov /časovo obmedzené/.

       https://www.minedu.sk/data/att/16139.pdf

                                                                                                                                                     Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                                   riaditeľ školy

      • Oznam riaditeľa školy pre žiakov a rodičov

      • V zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania sa nebudú klasifikovať v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledujúce predmety:

       Telesná a športová výchova – všetky ročníky

       Odborný výcvik a odborná prax – 1. a 2. ročník (učebné odbory)

       Odborný výcvik a odborná prax – 1., 2. a 3. ročník (študijné odbory)

        

                                                                                                                            Mgr. Ján Miglec

                                                                                                                               riaditeľ školy

      • Učíme na diaľku

      • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka 

       https://www.ucimenadialku.sk/

       ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

      • Skúsenosti a námety na online vzdelávanie žiakov

      • Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ,

       Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

       Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

       Niektoré zadania sú priam vhodné na tento čas (žiaci majú dosť času niečo si prečítať, precvičiť násobilku alebo úpravu zlomkov), iné sú úplne nevhodné (laboratórne cvičenie – horenie látok).

       Nasledujúce body sú iba naše odporúčania, nie sú nijako oficiálne záväzné.

       1. Na posielanie domácich úloh použite funkciu „nová domáca úloha“. Niektorí učitelia používajú na domáce úlohy funkciu „Správy“. Správa samozrejme príde tiež, ale „nová domáca úloha“ má tú výhodu, že sa zobrazí žiakovi v zozname domácich úloh k príslušnému predmetu a k dátumu vypracovania, ktorý zadáte. Takisto máte istotu, že domáca úloha príde správnym žiakom. Domáce úlohy žiakov sa zobrazujú aj rodičom v ich rodičovskom konte.Ako zadať žiakom jednoduchú domácu úlohu
       2. K domácej úlohe je možné pripojiť interaktívne otázky. Je to oveľa lepšie riešenie ako pdf/doc súbory, ktoré treba vytlačiť a vypracovať písomne. Niektoré domácnosti nemajú tlačiareň a rodičia musia ísť vytlačiť zadanie do práce. Kým sa vrátia, príde ďalšie zadanie, alebo sa dieťa pomýli, alebo zadanie stratí. Môžete samozrejme žiakom posielať pdf súbory alebo videá na štúdium, len otázky na vypracovanie radšej zadajte cez interaktívne otázky.Interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí Vám čas s opravovaním. Vidíte, či žiak pracoval a či pochopil učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava Vaše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.Ako zadať domácu úlohu s otázkamiAko vytvárať a prideľovať materiály v EduPage sa môžete dozvedieť na bezplatných online školeniach, ktoré tento týždeň pre Vás ponúkame. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke skolenia.skoly.org.V archíve školení sa nachádzajú záznamy školení, ktoré už prebehli. Kedykoľvek si môžete pozrieť záznam školenia.
       3. Ak požadujete, aby Vám žiaci poslali naspäť vypracovanie, môžete využiť funkciu „zadať nový projekt“. Do projektu môžu žiaci nahrať súbor ako odpoveď. Máte prehľad o tom, kto Vám čo poslal a navyše môžete projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie. Toto riešenie je oveľa prehľadnejšie ako rolovanie v zozname správ a otváranie 30 e-mailov s prílohami.Ako prideliť žiakom projektAko môžu žiaci odovzdať súbor ako domácu úlohu?Ak by niektorý žiak nevedel vaše materiály otvoriť, alebo odoslať vypracovanie, môžete mu poslať návod:Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
       4. Nemusíte sa snažiť dodržiavať rozvrh. Pri prideľovaní materiálu žiakom si síce v EduPage môžete nastaviť presný čas, kedy ho majú vypracovať, ale v tejto situácii to asi nie je vhodné. Rodičia sa sťažujú, že dieťa musí vstať na nultú hodinu, lebo učiteľ nastavil možnosť odpovedať iba počas tejto hodiny. Vhodnejšie je poslať materiály na celý týždeň, s možnosťou vypracovania počas týždňa, aby sa deti i rodičia vedeli zariadiť.

       Ak ste na svoje otázky nenašli odpovede v návodoch, kontaktujte aSc tím. Radi Vám pomôžu. Potešia aj Vaše skúsenosti so vzdelávaním cez EduPage.

      • Pokyny pre majstrov odborného výcviku.

      • Pokyny pre majstrov odborného výcviku

       1. Samoštúdium, sledovanie nových trendov v hoteliérstve  a gastronómii
       2. Zadať žiakom jednu konkrétnu tému zameranú na prípravu technologického postupu  prípravy jedla a nápojov

       Prosba pána riaditeľa Mgr. Jána Migleca pre všetkých  zamestnancov a žiakov

        

       Keď budeme v škole, chceme pomôcť predchádzaniu šírenia ochorenia koronavírusu COVID -19?

       Uši si doma rúško,  môžeš  pre kolegu i pre spolužiaka. V škole chceme nosiť všetci ochranné rúška.

      • Informácia pre pedagogických zamestnancov a žiakov o on-line vyučovaní

      • V zmysle usmernenia MS VV a Š SR zo dňa 13.03.2020 súvisiace s opatreniami zabraňujúcimi šírenia respiračného ochorenia vyvolané novým koronavírusom COVID – 19 vyučovanie na škole bude prerušené v období od 16.03.2020 do 27.03.2020.

       Z tohto dôvodu vydáva riaditeľ školy nasledovné  usmernenie:

       1. Žiaci končiacich ročníkov sa budú v domácom prostredí formou samoštúdia pripravovať na maturitné a  záverečné skúšky opakovaním zadaných tém, zároveň sú povinní sledovať stránku EduPage a postupovať podľa pokynov vyučujúcich

        

       1. Žiaci ostatných ročníkov budú postupovať podľa zverejnených pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov na stránke EduPage našej  školy

        

       1. Všetci vyučujúci budú zdávať nové témy, pracovné listy a domáce úlohy cez EduPage. Žiaci sa  prihlasujú do EduPage prihlasovacím menom  a heslom, ktoré dostali od triedneho učiteľa.

       Vedenie školy a vyučujúci budú priebežne kontrolovať online vyučovanie. Účasť žiakov na online vyučovaní je povinná a bude riadne klasifikovaná.

       Žiadame Vás, by ste priebežne sledovali informácie na stránke školy.

        

        

       Informácia pre maturantov

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na utorok 31. marca 2020 (Slovenský jazyk a literatúra) a stredu 1. apríla 2020 (Anglický jazyk). Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

        

       Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

        

       V záujme ochrany svojho zdravia, ako aj zdravia svojich blízkych, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie pokynov Úrady vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

        

        

       Mgr. Ján Miglec

       riaditeľ školy

      • Na základe pokynu odboru školstva KSK č. 9/2020 sa vyučovanie prerušuje od 11. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

      • OZNÁMENIE PRE ŽIAKOV ŠKOLY

       Na základe pokynu odboru školstva KSK č. 9/2020 sa vyučovanie prerušuje od 11. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

       OZNÁMENIE PRE ZAMESTNANCOV ŠKOLY

       Pedagogickí zamestnanci budú pracovať z domu podľa pokynov zástupcov riaditeľa školy.

        

       Z dôvodu dezinfekcie priestorov školy sú úradné hodiny obmedzené.

        

                                                    Mgr. Ján Miglec

                                                     riaditeľ školy

      • Pokyn predsedu KSK č. 6/2020 - prerušenie vyučovacieho procesu

      • Riaditeľ SOŠ J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Pokynu predsedu KSK č.6/2020 za účelom ochrany verejného zdravia zo dňa 08.03.2020

       prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.03.2020 a 10.03.2020.

       Prerušenie vyučovacieho procesu sa stanovuje z organizačných dôvodov – ochrana verejného zdravia.

      • Oznam v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 (Corona vírus)

      • Vážení rodičia a žiaci,

        

       V súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 (Corona vírus) žiadame, aby ste oznámili informáciu triednym učiteľom v prípade, že sa chystáte počas jarných prázdnin vycestovať mimo územia Slovenskej republiky (nielen do štátov, ktoré sú v súčasnosti postihnuté týmto vírusom), a pred návratom žiakov do školy v piatok 6. marca kontaktovali svojich triednych učiteľov a (operatívne podľa vývoja situácie) prijali opatrenia na zamedzenie ich kontaktu s ostatnými žiakmi a zamestnancami školy.

                                            

                                                                                                                          Mgr. Ján Miglec

                                                                                                     riaditeľ školy

      • Pozvánka na triedne ZRŠ

      • Vážení rodičia,

       Srdečne Vás pozývame na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 1.októbra 2019 (utorok) o 15:30.

        

                                                                                                 Mgr. Ján Miglec

                                                                                                    riaditeľ školy