• Novinky

      • Príhovor predsedu KSK k začiatku školského roka 2022/2023

      • Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci,

        

       po dlhej dobe začíname školský rok, ktorý sa na prvý pohľad javí ako tie, ktoré si pamätáme ešte spred pandémie. Bez rúšok, testovania a ďalších výrazných obmedzení. Verím, že vám prázdniny dopriali dostatok zážitkov na to, aby ste sa dokázali tešiť aj na nasledovné školské dni. Síce prinesú nové povinnosti, ale tiež stretnutia so spolužiakmi, kolegami a kamarátmi, na ktorých vám záleží.

        

       Do lavíc župných stredných škôl nastupuje viac ako 23-tisíc stredoškolákov, z toho približne 5 500 prvákov. Nový školský rok sa začína aj pre takmer 2 600 pedagógov. Verím, že všetci spolu vytvoríte vynikajúci tím, ktorý potiahne za jeden povraz a dokáže veľké veci.  

        

       Hoci sa dnes stretávame bez výrazných opatrení, ešte stále nemôžeme povedať, že sme nad pandémiou vyhrali. Napriek tomu si veľmi prajem, aby sme sa na obdobie uplynulých dvoch rokov nepozerali čierno-bielo. Veď nás toho veľa naučilo – napríklad že niet nad osobné stretnutia, priateľstvá a výučbu priamo v laviciach. Viac si ceníme to, čo sme pred dvomi rokmi považovali za samozrejmosť.

        

       Teší ma, že po náročných mesiacoch, ktoré si vyžiadali mimoriadny vklad zamestnancov škôl, sa v tomto roku dočkajú zvyšovania platov pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Konečne bude ocenená dlhodobá a náročná práca, ku ktorej učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pristupujú poctivo.

        

       Som hrdý, že sa nám letné mesiace podarilo využiť na rekonštrukcie a opravy, do ktorých sme počas prázdnin investovali 7,6 milióna eur. Pracovný ruch bolo počuť na každej tretej župnej škole a na jeseň pokračujeme modernizáciou ďalších 12 stredných škôl za takmer 3,7 mil. eur, vďaka čomu sa skvalitní praktické vyučovanie. Čo je ešte dôležitejšie, verím, že naše školy budú pre všetkých v prvom rade bezpečným miestom, kde sa budete cítiť slobodne, tvorivo a kde môžete vyjadrovať svoje pocity, obavy a názory.

        

       Nech sa vám všetkým v novom školskom roku darí.

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom Strednej odborej školy obchodu a služieb Jána Bocatia na deň 16.09.2022 (piatok).

       V pondelok, t.j. 19.09.2022 žiaci pokračujú vo výučbe podľa rozvrhu.

       Ing. Martina Zeteková

       Riaditeľka školy

      • Výsledky súťaže na tému „Niekoľko viet o mojom otcovi“ sú známe

      • Bratislava 24. mája (TK KBS) V utorok 24. mája boli v rámci oceňovania katolíckych umelcov Fra Angelica v bratislavskom Primaciálnom paláci vyhlásené aj výsledky 3. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže stredoškolákov, ktorú organizátor - Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, vyhlásil na tento raz na tému Niekoľko viet o mojom otcovi.

       Inšpiráciou bola skutočnosť, že pápež František 8. decembra 2020 vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ako aj vlaňajšia návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku.

       Štyri desiatky prác posudzovala porota v zložení Sima Magušinová, speváčka a textárka, laureátka ceny Fra Angelica 2021, Štefan Chrappa, spisovateľ, básnik, publicista, laureát ceny Fra Angelica 2021 a Pavol Vitko, publicista, spisovateľ literatúry faktu a organizátor  súťaže.

       „Študenti v slovnom spojení môj otec samozrejme našli najmä svojich biologických otcov, no tiež starých otcov, duchovných otcov, svätého otca, Boha-otca, alebo aj tých, ktorí im vedeli poskytnúť otcovskú oporu. Ich práce pritom neboli takpovediac len idylické, plné obdivu, vďačnosti a uznania.

       Pravdaže, takých bola väčšina, ale vyše tretiny prác sa niesla v tom zmysle, že „z príkladu svojho otca som si vzal/vzala najviac to, že viem, aký/aká by som vo svojom živote nikdy nechcela byť“.  Áno, smutné, ale aj v týchto prácach sa vždy našiel dedko, kňaz, učiteľ – a hlavne Boh, ktorý pomohol svojim pravým láskavým a múdrym otcovstvom," uviedol Pavol Vitko.

       Výsledky súťaže:

       1. Žofia Riečanová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice

       2. Veronika Dinušová, Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

       3. Samuel Vrlák, Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

       4. Katarína Vančová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

       5. Barbora Kušniráková, Gymnázium, Spišská Stará Ves,

       6. Liliana Kieferová, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice

        

       TK KBS informoval Pavol Vitko

      • IT Fitness Test 2022 V4

      • Dovoľujeme si pozvať naše učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý sa otvoril 26. apríla 2022.  

       Test je dostupný bezplatne na WEB stránke https://itfitness.eu/sk/ 

       Certifikačné testovanie trvá do 31. júla 2022. IT Fitness Test 2022 V4. 

       Veríme, že naša skola urobí maximum pre zlepšenie digitálnych zručností našich pedagogických pracovníkov i žiakov a intenzívne sa zapojí do IT Fitness Testu 2022 V4.

      • Voľby do Školského parlamentu

      • Dňa 10.2. sa na našej škole uskutočnili voľby do Školského parlamentu prostredníctvom hlasovania na Edupage. Volieb sa zúčastnilo 83 žiakov našej školy.

       Na základe hlasovania žiakov za riadnych členov Školského parlamentu boli zvolení títo kandidáti:

       1. Karin Jevošová, II.E (10 hlasov)

       2. Frederika Tancovšová, II.CV (9 hlasov)

       3. Róbert Handlovský, I. CM (9 hlasov)

       4. Žofia Riečanová, II.CV (8 hlasov)

       5. Patrik Slávik, II.CM (8 hlasov)

       6. Lukáš Kašuba, I. CV (7 hlasov)

       7. Vanesa Cubová, I.E (6 hlasov)

       8. Tamara Klemová, II.CV (6 hlasov).

        

       Za čestných členov boli zvolení nasledovní žiaci: Laura Migáčová, II.E, Aleš Benedik, I.CV, Kristína Fristiková, I.DM, Miriam Seligová, II.CM, Vanesa Baczová, I.NŠ.

        

       Tešíme sa, že sa náš Školský parlament rozrástol o nových členov a prajeme žiakom veľa dobrých nápadov a dostatok elánu pri ich presadzovaní!

        

        

      • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

      • Riaditeľka školy v súlade s § 68, § 161k a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 s účinnosťou od 01.01.2022 a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  určuje po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 09.02.2022 kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 takto:

       1.    Termíny prijímacích skúšok :

       02. mája 2022 (pondelok) – podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 03.mája
       09. mája 2022 (pondelok) – podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10.mája

       2.    Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je:

       a)    študijný odbor s maturitou 
           
           6442 K obchodný pracovník         26 žiakov
           6444 K čašník, servírka               10 žiakov
           6445 K kuchár                              14 žiakov
           2950 M poradenstvo vo výžive          10  žiakov
           6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a 6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward                 10  žiakov

       b) učebný odbor 3-ročný          

           6445 H kuchár                  12 žiakov
           6460 H predavač              9 žiakov             
           6444 H čašník, servírka           10 žiakov


       c) učebný odbor 2-ročný 

           3161 F praktická žena            20 žiakov
           

       3.    Podanie prihlášky
       Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov na základe prihlášky, ktorú je potrebné zaslať do 20.03.2022.
       Prihlášku je možné doručiť
       a.    Elektronicky cez informačný systém EduPage bez podpisu
       b.    V listinnej podobe s podpismi oboch zák. zástupcov 
       - osobne na sekretariát školy
       - poštou na adresu školy

       Prihláška v listinnej podobe je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie.

       Na prihláške je uchádzač alebo zák. zástupca povinný vyplniť EDUID školy.
       EDUID školy –(Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice) 100014668

       EDUID elokovaného pracoviska (ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice-Šaca, Mládežnícka 3)  100016945 (len odbor 3161 F praktická žena).    

       4.    Podmienky prijatia

       4.1 Učebné odbory

       a.    Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium učebných odborov dĺžka štúdia 3 roky (respektíve 2 roky). 

       b.    Poradie uchádzačov (pre každý odbor samostatne) bude určené podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech (zo 6. 7. 8. ročníka a z 1. polroka 9. ročníka). Maximálny počet získaných bodov za celkový priemer 1,00 je 100 bodov. Do priemerného prospechu sa nezapočítavajú tieto predmety: Náboženská výchova, Etická výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, Technika a Informatika.

       4.2 Študijné odbory

       a.    Prijímacie skúšky budú robiť žiaci v odboroch: 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment RCR zo SJL a MAT
       a žiaci, ktorí sa hlásia na odbor 2950 M poradenstvo vo výžive zo SJL a CHE.

       Neúspešný uchádzač je ten, ktorý na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a matematiky/chémie, získa menej ako 10 bodov zo SJL alebo menej ako 10 bodov z MAT / CHE.

       b.    Písomné prijímacie skúšky nekonajú žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 úspešnosť minimálne 80% v každom vyučovacom predmete samostatne (SJL a MAT).

       c.    Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech zo ZŠ (6. 7. 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka) a za prijímacie skúšky zo SJL a MAT/CHE.
       Do priemerného prospechu sa nezapočítavajú tieto predmety: Náboženská výchova, Etická výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, Technika a Informatika.
       Bodové hodnotenie:
               - za priemerný prospech zo ZŠ     max. 100 bodov - priemer 1,00
               - za prijímacie skúšky            max. 100 bodov - 50 bodov SJL
                                                 - 50 bodov MAT/CHE
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                       Plný počet bodov spolu je 200 bodov

       Každé klasifikačné obdobie, v ktorom žiak nebol klasifikovaný známkami, sa nahradí najbližším predchádzajúcim obdobím, v ktorom bol klasifikovaný známkami.

       d.    Uchádzač, ktorý si podal dve prihlášky na našu školu, na 1. termín získava bonifikáciu 10 bodov.

       e.    Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne :
                       a)  žiak so zníženou pracovnou schopnosťou
         b) ak žiak doloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý mu bude poskytovať odborný výcvik v Systéme duálneho vzdelávania
         c)  lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

       f.    Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov.

       g.    Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment RCR so zameraním letuška/steward musia byť zdravotne spôsobilí.

       h.    Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý.


       5.    Harmonogram prijímacích skúšok
       Každý uchádzač o štúdium na našej škole, ktorý sa hlási na študijný odbor, dostane pred prijímacou skúškou pozvánku, v ktorej bude presne určený dátum a čas konania prijímacej skúšky. Čas trvania prijímacej skúšky je od 08.00 hod. do 11.00 hod. Súčasťou pozvánky bude aj zoznam potrebných vecí, ktoré si má uchádzač priniesť na PS.


       6.    Neúčasť na prijímacej skúške
       Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača písomne riaditeľovi školy, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.


       7.    Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
       Riaditeľ strednej školy zverejní do 18. mája 2022 výsledky prijímacieho konania na internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske) alebo na výveske školy.


       8.    Zápis prijatých žiakov

       a.    Riaditeľ strednej školy najneskôr 18. mája 2022 odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí:  - cez informačný systém školy
                 - poštou

       b.    Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 23. mája 2022 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium podpísané oboma zákonnými zástupcami.
       Potvrdenie je platné aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku, a teda aj potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie, a to:
       - cez informačný systém (Edupage)
       - prostredníctvom e-mailu do elektronickej schránky školy (skola@sosbocatiuske.sk)
       - poštou na adresu školy

       9.    Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
       Rodič (zákonný zástupca) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v prípade záujmu povinný k prihláške priložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu – aktuálny záver zo špeciálno–pedagogického a psychologického vyšetrenia (nie starší ako 2 roky) a žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.

       10.    Duálne vzdelávanie
       Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.
        
       Škola má uzatvorenú zmluvu v Systéme duálneho vzdelávania s týmito zamestnávateľmi: 

       Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    Technicom, Nemocnica Šaca, Reštaurácia Štadión, Stará Sýpka

       Odbor predavač, obchodný pracovník: dm drogerie markt, Lidl, Metro, Kaufland, Tesco, Deichmann, Jysk, Adesso (Kinekus), M+M potraviny


       11.    2. kolo PS
       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. kole sa uskutoční podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


       Tieto kritériá platia od 09.02.2022 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2022/2023.


       V Košiciach 09.02.2022                

       Ing. Martina Zeteková
                                            riaditeľka školy