• Integrácia žiakov so ŠVVP

    • Integrácia

      

     Na našej škole je možné integrovať žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla::

      1. žiak so zdravotným postihnutím ( so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), OKREM mentálneho postihnutia (takýto žiaci sa majú vzdelávať v špeciálnej škole, alebo aspoň v špeciálnej triede, ktorou naša škola nedisponuje)
      2. žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,
     1. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
     2. žiak s nadaním.

      

     Je k tomu potrebné, aby zákonný zástupca žiaka , prípadne plnoletý žiak sám, podal na škole Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka (môžete ju vypísať priamo u školskej psychologičky a výchovnej poradkyne alebo stiahnuť vzor zo stránky https://www.csppke.sk/sk/pre-rodicov/vzory-ziadosti/  ) a doložil k nej výsledky posledných správ z odborných vyšetrení s aktuálne platnými odporúčaniami do výchovno-vzdelávacieho procesu a ku individuálnemu začleneniu formou integrácie  na strednej škole.

      

     Predovšetkým treba predložiť platnú správu od špeciálneho pedagógasprávu  od psychológa, ktorí dieťa v poradenskom zariadení vyšetrili.  Bez týchto dokumentov nemôžeme žiaka integrovať. Ak je potrebná rediagnostika žiaka pri nástupe na strednú školu, odporúčame si dohodnúť termín na CPPPaP Karpatská u našej kontaktnej psychologičky z centra, prípadne na CŠPP, kde je žiak v starostlivosti.

      

     Dokumentáciu integrovaných žiakov na  SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia spracúva Mgr. Jana Očkaíková a Mgr. Zuzana Rusinová . Ak chcete Vaše dieťa u nás integrovať, je potrebné dohodnúť si termín stretnutia so školskou psyhcologičkou vopred. Následne priniesť so sebou potrebné papiere alebo ich poslať vopred (možno ich žiadať aj od základnej školy, kde bolo dieťa integrované alebo v poradenskom zariadení, kde bolo naposledy vyšetrené- aby to zaslali výchovnému poradcovi našej školy ).

      

     V prípade, že požadujete úpravu prijímacieho konania, výchovný poradca ZŠ by mal spolu s prihláškou, kde zaznačí druh zdravotného znevýhodnenia, zaslať k nám na školu aj odporúčania k úprave prijímacieho konania z poradenského zariadenia. Ak tak neučiní, správy s odporúčaniami nám môžete doniesť aj vy, zákonní zástupcovia dieťaťa ešte pred prijímacím konaním. Po prijatí žiaka riaditeľom, bude  výchovná poradkyňa  kompletizovať správy, tvoriť IVP spolu s triednym učiteľom žiaka, školksou špeciálnou pedagogičkou a ostatnými pedagógmi. Začiatkom školského roka, najneskôr však vždy do 15.9. je potrebné mať všetky správy už u nás, aby sme dieťa mohli aj nahlásiť a viesť ako integrovaného žiaka našej školy. Je vhodné si vopred dohodnúť konzultáciu o tom, ako integrácia u nás vyzerá. Je dôležité si uvedomiť, že integrácia neznamená len „úľavy“. Individuálny prístup učiteľov má žiakovi so ŠVVP pomôcť, čo najlepšie zvládať nároky zvoleného odboru i školy. Integrovaný žiak má ovládať rovnaký obsah a rozsah učiva, ako spolužiaci. Poznatky však nadobúda pomocou uplatňovania odporúčaní od špeciálneho pedagóga, prípadne doplnených a pozmenených pedagógmi našej školy podľa možností konkrétnej triedy. Systematická domáca príprava žiaka je nevyhnutá, o to viac, ak mu jeho zdravotné znevýhodnenie bráni nadobúdať poznatky cestami, ako intaktní žiaci. Žiak so ŠVVP má rovnako, ako intaktní spolužiaci, právo i možnosti využívať konzultačné hodiny vyučujúcich, či poobedné krúžky u nás a v CVČ.

      

     IVP sa vypracúva na každý školský rok, spravidla sa veľmi obsahovo nemení, začiatkom školského roka je potrebné ho prísť podpísať, buď osobne k výchovnej poradkyni alebo počas prvého rodičovského združenia ku triednej učiteľke. Kópiu IVP má triedny učiteľ žiaka a s obsahom IVP sú oboznámení všetci vyučujúci na našej škole počas spoločnej porady v októbri a následne naštudovaním si ho individuálne, čo potvrdzujú svojim podpisom na poslednej strane IVP.  Originál IVP  a celú dokumentáciu uchováva výchovná poradkyňa školy.

      

     Všetko o integrácii a inkluzívnom vzdelávaní si môžete naštudovať aj tu :  Príručka k inkluzívnemu vzdelávaniu

     Príručka o tom, čo znamená byť Asperger   : aladar-asperger.pdf

     Príručka o ADHD : cyprian-adhd.pdf

     Príručka o vývinových poruchách učenia : bystrikove-poruchy-ucenia.pdf

      

      

     V prípade akýchkoľvek ťažkostí môžu žiaci využiť služby výchovnej poradkyne a školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky . Sú v škole denne od 7:00 spravidla do 15:00, podľa potreby aj dlhšie.