• Školský špeciálny pedagóg

     • „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,

      Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

       

      Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg : Mgr. Jana Zajaková

      Nájdete ju v zborovni spolu s našími učiteľmi.

      Kontakt: uceniejeradost@gmail.com

      Konzultačné hodiny:  Pondelok - piatok  08:00 – 16:00 ,

       v prípade dištančnej výučby od 08:00 do 16:00 cez messenger, mail, edupage

      Prestávka na obed: 12:30 – 13.00

       

       

       

       Milí rodičia, ak máte pocit, že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, alebo vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach vášho dieťaťa a či má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zistíme, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

      Integrácia žiakov:

      Čo znamená integrácia - začlenenie? Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného v strednej škole, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci.

      Počas celého roka s pedagógmi konzultujem vzdelávacie a výchovné postupy u integrovaných žiakov a participujem na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a s Centrami špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

      Čo môžem pre Vás urobiť ?

      • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
      • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
      • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
      • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole a  pravidelné konzultácie

       

       

       

       

      Tlačivá na stiahnutie:

       

      Záznam o činnosti školského špeciálneho pedagóga

       

      • Školský špeciálny pedagóg sleduje psychický vývin žiakov so ŠPU, sociálne vzťahy v triede a následnú intervenciu v spolupráci s triednym učiteľom prípadne vyučujúcim :
      • reakcie žiakov so ŠPU na podnety spolužiakov
      •  vzájomnú komunikáciu
      •  schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, ich vzťahy k vyučujúcim
      • Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenské služby pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, dochádzku, problémy v správaní počas teoretického vyučovania a počas odborného výcviku.
      • Úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami ( CPPPaP, CŠPP a SCŠPP ) a výchovným poradcom školy.
      • Individuálne konzultuje so žiakmi so ŠPU - zameriava sa na rozvíjanie kognitívnej funkcie, ktorá je na základe diagnostického vyšetrenia problémová. Časť hodiny je možné venovať objasneniu edukačného obsahu, ktorý sa pri bežných pedagogických metódach zo strany vyučujúceho nepodarilo objasniť.
      • Podieľa sa aj na depistáži žiakov so ŠPU v rámci školy :
      • sleduje sociálne správanie a postavenie žiakov v rámci kolektívu
      • priamo komunikuje so žiakmi , rieši ich problémy s učením, osobné problémy
      • komunikuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi

       

       

      Náplň práce špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

      1.)Žiaci:

      Ako školský špeciálny pedagóg primárne poskytujem individuálne špeciálno-pedagogické služby žiakom, ktorí sú zaradení do procesu integrácie.

      Súčasťou mojej práce je hlavne odborná intervencia pre začlenených žiakov a korekcia ich ťažkostí, ale aj depistážna činnosť. Jedná sa o vyhľadávanie a podporu žiakov, ktorí nie sú integrovaní, ale pre zvládnutie bežných školských nárokov potrebujú vynakladať neprimerané úsilie bez požadovaných výsledkov. Pravidelnú pomoc môžem poskytovať aj žiakom s vnútornou alebo sociálnou dispozíciou narušeného vývinu pri jeho príznakoch (preventívna odborná činnosť).

      2.)Vedenie školy a pedagógovia:

      V spolupráci s učiteľmi a vedením školy vystupujem predovšetkým ako konzultant, partner, či odborný poradca pri podpore a eliminovaní špeciálnych edukačných potrieb žiakov. Informujem o priebehu, postupoch a výsledkoch procesu integrácie. Spolupracujem pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, konzultujem priebeh a výsledky nastaveného procesu integrácie, prípadne riešim aktuálne novovzniknuté problémy. Úzko spolupracujem so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou.

      3.) Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov:

      Pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami poskytujem konzultačné služby. Podieľam sa na vedení a spracovávaní agendy integračného procesu žiaka.

      Milí rodičia, ak máte pocit, že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, alebo vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach vášho dieťaťa a či má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zistíme, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

       

      4.) Centrum výchovného poradenstva a prevencie a ďalší odborníci:

      Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj s ďalšími zariadeniami, ktoré sa podieľajú na včasnej diagnostike a podpore žiakov.

      Pre kvalitný a profesionálny prístup v práci školského špeciálneho pedagóga aktívne vyhľadávam možnosti ďalšieho vzdelávania a študujem odbornú literatúru.

      Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

       1. žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
       2.  žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
       3.  žiaci so špecifickými poruchami učenia
       4. žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
       5. žiaci s poruchami správania
       6. žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
       7. žiaci s nadaním

       

       

      Medzi najčastejšie vyskytujúce sa špecifické poruchy učenia patria :

      Dyslexia - problémy s čítaním

      Dysgrafia - problémy s písaním

      Dysortografia - problémy s chápaním a uplatňovaním pravidiel pravopisu

      Dyskalkúlia - porucha matematických schopností

      Vývinová dysfázia - špecificky narušený vývin reči

      Špecifické poruchy učenia bývajú prepojené s vývinovými poruchami správania :

      Syndróm ADD - porucha pozornosti

      Syndróm ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

       

      Náplň práce a hlavné kompetencie školského špeciálneho pedagóga (ŠŠP)

      - podieľam sa na vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov pre študentov

      - predkladám návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

      - vediem dokumentáciu o individuálne začlenených žiakoch

      - spolupracujem s poradenskými zariadeniami ako CPPPaP, SCŠPP, CŠPP v Košiciach a ostatnými odborníkmi

      - úzko spolupracujem so školským psychológom a výchovnou poradkyňou Mgr. Z.Rusínovou

      - sprostredkovávam informácie a styk s poradenskými zariadeniami

      - poskytujem odborné konzultácie,  poradenstvo a metodickú pomoc pedagógom

      - podieľam sa na riešení problémových situácií individuálne začlenených študentov

      - poskytujem konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom/rodičom v nadväznosti na individuálny výchovno-vzdelávací plán študenta

      - poskytujem individuálny špeciálno-pedagogický servis samotným študentom

      - zúčastňujem sa edukačného procesu individuálne začlenených žiakov v jednotlivých triedach

       

       

       

      Plán výkonu činností ŠŠP

      • Ustanovenie konzultačných hodín ŠŠP pre študentov, zákonných zástupcov/rodičov a pedagógov školy
      • Vypracovanie plánu práce školského špeciálneho pedagóga (ďalej ŠŠP)
      • Konzultačná činnosť s vedením školy, výchovným poradcom a školským psychológom.
      • Štúdium odbornej literatúry a aktuálnej legislatívy
      • Spolupráca so základnými škola – doplnenie dokumentácie individuálne začlenených študentov
      • Usmernenie študentov – maturantov (úľavy pri maturitných skúškach, posudky, podávanie žiadostí)
      • Predloženie špeciálno-pedagogických posudkov a žiadostí žiakov maturitných ročníkov vedeniu školy
      • Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom/rodičom resp. študentom k maturitám
      • Vedenie a aktualizácia dokumentácie integrovaných študentov nielen na začiatku, ale i počas celého školského roka
      • Vedenie a dopĺňanie dokumentácie nových študentov
      • Vypracovanie a zaslanie informačného listu rodičom budúcich žiakov našej školy, ktorí sú integrovaní na ZŠ
      • Vypracovanie polročných a koncoročných hodnotení prospechu individuálne začlenených žiakov (súčasť IVP)
      •  Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom/rodičom počas celého školského roka
      • Individuálna práca so študentmi – konzultácie, pomoc pri riešení problémov vo vzdelávaní, úprava IVP podľa potreby
      • Konzultácie s triednymi učiteľmi
      • V rámci možností spoluúčasť na aktivitách realizovaných školským psychológom v triedach
      • Počas školského roka pravidelné konzultácie so školským psychológom a výchovným poradcom
      • Počas školského roka pravidelné (prevažne individuálne) konzultácie s pedagógmi školy
      • Štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva i edukácie
      •  Zhodnotenie a vypracovanie správ o pracovnej činnosti ŠŠP za jednotlivé štvrťroky aktuálneho školského roka
      • Účasť na zasadnutiach pedagogickej rady počas školského roka
      •  Účasť na vyučovacích hodinách v triedach, kde sú individuálne začlenení študenti
      •  Riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP
      •  Usmernenie študentov tretích ročníkov (úľavy pri záverečných skúškach, posudky, podávanie žiadostí)
      • Predloženie špeciálno-pedagogických posudkov a žiadostí žiakov tretích ročníkov v školskom roku  vedeniu školy
      • Vypracovanie koncoročnej hodnotiacej správy o činnosti ŠŠP

       

       

       

       

       

      Metodický materiál pre pedagógov ku vzdelávaniu a  hodnoteniu žiakov so zdravotným znevýhodnením

      METODICKY_MATERIaL__PRE_PEDAGOGOV.docx