• Vývinové poruchy učenia

    • Špecifické vývinové poruchy učenia                                                                    

     Špecifické vývinové poruchy učenia rozdeľujeme na tri základné skupiny :

     • vývinová porucha čítania (dyslexia)
     • vývinové poruchy písania (dysgrafia, dysortografia)
     • vývinová porucha počítania (dyskalkúlia)

      Jednotlivé typy porúch učenia sa môžu vzájomne kombinovať, záleží na narušení jednotlivých funkcií. Všetky typy sa môžu vyskytovať v rôznej sile a intenzite ťažkostí (miernych až výrazných).

     Včasné odhalenie poruchy je jedným z rozhodujúcich faktorov úspešnej reedukácie. Pri diagnostike je potrebné vylúčiť faktory, ktoré by mohli spôsobovať ťažkosti pripomínajúce poruchy učenia (porucha zraku alebo sluchu, celková nezrelosť, podpriemerná inteligenčná schopnosť, somatické alebo citové problémy, veľký počet vymeškaných hodín, sociálna a kultúrna deprivácia a pod.) Stanoviť diagnózu je v kompetencii viacerých zainteresovaných odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, neurológ). Škola pri výchove a vzdelávaní postupuje podľa odporúčaní centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školský špeciálny pedagóg sa pri práci s dieťaťom opiera o výsledky vyšetrenia a dané odporúčania.

      

     Vývinová porucha čítania – dyslexia          

      

     Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu,  že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu“.

     Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú poruchu. Dyslektik má často poruchy menejcennosti a narušené sebavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, často aj s tým súvisiacemu vzdelávaniu ako takému. Rodičia, ktorí veľakrát nechápu problém dieťaťa, ho preťažujú, trestajú, či obviňujú z lenivosti a porovnávajú so súrodencami či spolužiakmi.

     Dyslexia sa prejavuje tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.), pridáva písmená či slabiky na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane reprodukovať.

     Cieľom nápravy dyslexie je dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať a následne vyjadrovať svoje myšlienky. Základným predpokladom nápravy je komplexné odborné vyšetrenie (lekárske, psychologické, špeciálno-pedagogické, prípadne neurologické). Odborník či odborníci stanovia stupeň dyslexie a na základe toho vhodnú terapiu. Na nej sa zúčastňuje predovšetkým pedagóg a rodič, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a psychológom

      

     Vývinové poruchy písania – dysgrafia a dysortografia

       

      

     Ide o ďalšiu skupinu pomerne rozšírených špecifických vývinových porúch učenia.

     Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie.“

     Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená (napr. o-a, b-l a pod.), zvukovo podobné písmená (t-v, g-k a pod.). Písmená alebo slabiky v slovách prehadzuje, pridáva, alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺžne, čiarky, prípadne ich umiestňuje na nesprávnom mieste, často nerozlišuje mäkké-tvrdé a krátke-dlhé slabiky.Prejavuje sa už vstupom do školy, sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma u dieťaťa a pod. Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu.

      

     Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou žiaka uplatňovať naučené gramatické pravidlá.“

     Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že často vynikajúco ovláda gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní diktátov či iných textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í.

     Náprava je podobne ako u dysgrafie postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka. Nadmerné písanie diktátov či rôznych gramatických cvičení má len veľmi slabý efekt a dieťa neprimerane zaťažuje.

      

      Vývinová porucha počítania - dyskalkúlia                                            

      

     „Porucha schopnosti operovať s číselnými symbolmi a s číselným radom“.

     Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic.

     Odstraňuje sa veľmi ťažko. Na uľahčenie vzdelávania takýchto detí je vhodné používať špeciálne metódy, predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku či iné pomôcky, ktoré zjednodušia celé vzdelávanie dieťaťa. Aj tu je potrebná odborná pomoc.

     Problém nastáva pri:

     •  osvojovaní matematických pojmov,
     • pri chápaní a prevádzaní matematických operácií,
     • môže byť narušená matematická logika a dieťa nechápe postupy,
     • pri písaní matematických znakov,
     • pri čítaní matematických symbolov,
     • pri označovaní množstva,
     • pri matematickej manipulácií s konkrétnymi predmetmi (tvorenie skupín predmetov ,porovnávanie množstva..) alebo nakreslenými symbolmi.

      

     Pravidlá pri práci s deťmi, žiakmi s poruchami učenia:

     • Nezabúdajte veľkú pozornosť venovať m o t i v á c i i  -  vzbudzuje u  detí,  žiakov chuť, záujem  a aktivitu. Motiváciu  voľte tak, aby bola príťažlivá pre deti, žiakov s poruchou čítania.
     • Výber nápravných techník prekonzultujte s odborníkom – špeciálnym pedagógom, prispôsobíte  ich tak  i n d i v i d u a l i t e  dieťaťa, žiaka.
     • Úlohy, ktoré na dieťa, žiaka kladiete, musia byť p r i m e r a n é jeho možnostiam. Vychádzajte vždy z aktuálneho stavu čitateľských zručností a návykov a postupne zvyšujte náročnosť.
     • Nešetrite  p o c h v a l o u    a    p o v z b u d e n í m  za každý aj malý úspech  dieťaťa,  žiaka, takto povzbudzujte jeho nedostatočnú sebadôveru.
     • Najväčšou hnacou silou pre ďalšiu aktivitu žiaka je  z á ž i t o k   ú s p e c h u. Poverujte takéto dieťa,  žiaka úlohami, o ktorých viete, že  ich dobre zvládne /pravda, s istou dávkou námahy a snaženia/.
     • Tolerujte pomalšie tempo dieťaťa, žiaka a nepresnosti vo výkonoch, spôsobené spravidla špecifickosťou CNS.
     • Prejavujte mu p o c h o p e n i e  a  t r p e z l i v o s ť .
     • Nácviku  problémových oblastí pri náprave porúch čítania  sa venujte denne – vyžaduje si  d l h o d o b ú   a   s y s t e m a t i c k ú  prácu.

      

     Odporúčania pre rodičov:

      

     • Vytvoriť atmosféru rodinnej pohody, pocit bezpečia a vedomie, že vaše dieťa má oporu a pochopenie u svojich najbližších, aj napriek neúspechom v škole.
     • Netrestať, ani neponižovať svoje dieťa pre prípadné neúspechy, či zlé známky.
     • V maximálne možnej miere pomôcť dieťaťu tým, že pravidelne navštevujete špeciálneho pedagóga a doporučené postupy nápravy porúch čítania realizujete denne aj niekoľko mesiacov. Vhodné sú krátke, ale častejšie cvičenia.
     • Pri príprave na vyučovanie pomôžte dieťaťu pochopiť a zvládnuť učivo, napr. spoločným čítaním, predčítaním alebo rozhovorom o ilustráciách pri čítanom texte.
     • Motivujte svoje dieťa a pochváľte ho za dobre vykonanú prácu, aktivitu a každý pokrok, ktorý dosiahne.
     • Naučte dieťa riešiť problémy s rozvahou, bez zlosti a agresivity, a to najmä trpezlivým a tolerantným prístupom.
     • Spolupracujte s vyučujúcimi dieťaťa a hľadajte spolu s ním možnosti na prekonanie problémov.

     Video o VPU - aby sme si vedeli predstaviť, čo deti s vývinovými poruchami učenia zažívajú a aká je úloha asistentov učiteľa vo vzdelávacom procese

     Spracovala : Mgr. Jana Očkaíková, školská špeciálna pedagogička