• KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2025/2026

    • KRITÉRIA pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2025/2026

    • Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

     Riaditeľka školy určuje po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 13.novembra 2023 kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2025/2026 takto:

      

     1. Termíny prijímacích skúšok :

     30. apríla 2025 (streda) – podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 02. mája 2025
     05. mája 2025 (pondelok) – podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. mája 2025

     Na prihláške je uchádzač alebo zákonný zástupca povinný vyplniť EDUID školy.
     EDUID školy – (Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice) 100014668
     EDUID elokovaného pracoviska
      (ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice-Šaca, Mládežnícka 3) 100016945 (len odbor 3169 F praktické práce).   

      

     2. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka:

     Počty žiakov na jednotlivé odbory budú vydané v samostatnom dokumente podľa § 65 ods. 1 školského zákona, najskôr 01. februára 2025, najneskôr však do 31. marca 2025.

      

     3. Podmienky prijatia

     3.1 Učebné odbory

     Prijímacie konanie nekonajú žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium učebných odborov (dĺžka štúdia 3 roky respektíve 2 roky).

      

     3.2 Študijné odbory

     a. Prijímacie skúšky budú konať žiaci v odboroch:

     I. 6323 K hotelová akadémia zo SJL a ANJ,

     II. 6442 K obchodný pracovník, 6355 M služby v cestovnom ruchu zo SJL MAT

     III. 2950 M poradenstvo vo výžive zo SJL a CHE.

      

     b. Neúspešný uchádzač je ten, ktorý na prijímacích skúškach zo Slovenského jazyka a literatúry a Anglického jazyka / Matematiky / Chémie, získa menej ako 10 bodov zo SJL alebo menej ako 10 bodov z ANJ / MAT / CHE.

      

     c. Písomné prijímacie skúšky nekonajú žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 úspešnosť minimálne 80% v každom vyučovacom predmete samostatne (SJL a MAT).  

      

     d. Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za priemerný prospech zo ZŠ (6., 7., 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka) a za prijímacie skúšky zo SJL a ANJ/MAT/CHE.

     Do priemerného prospechu sa nezapočítavajú tieto predmety: Náboženská výchova, Etická výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, Technika a Informatika.

     Bodové hodnotenie:

     - za priemerný prospech zo ZŠ

     max. 100 bodov - priemer 1,00

     - za prijímacie skúšky

     max. 100 bodov - 50 bodov SJL

      

     - 50 bodov ANJ/MAT/CHE

      

     Plný počet bodov spolu je 200 bodov

          

     Každé klasifikačné obdobie, v ktorom žiak nebol klasifikovaný známkami, sa nahradí najbližším predchádzajúcim obdobím, v ktorom bol klasifikovaný známkami.

      

     e. Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne : 
     I. žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

     II. ak žiak doloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý mu bude poskytovať odborný výcvik v Systéme duálneho vzdelávania
     III. lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

      

     f. Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov.

      

     g. Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6355 M služby v cestovnom ruchu musia byť zdravotne spôsobilí. To znamená bez oslobodenia od TSV.

      

     4. Harmonogram prijímacích skúšok

     Každý uchádzač o štúdium na našej škole, ktorý sa hlási na študijný odbor, dostane pred prijímacou skúškou pozvánku, v ktorej bude presne určený dátum a čas konania prijímacej skúšky. Čas trvania prijímacej skúšky je od 08.00 hod. do 11.00 hod. Súčasťou pozvánky bude aj zoznam potrebných vecí, ktoré si má uchádzač priniesť na PS.

      

     5. Neúčasť na prijímacej skúške

     Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača písomne riaditeľke školy, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.

      

     6. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     Riaditeľka strednej školy zverejní do 16. mája 2025 výsledky prijímacieho konania na internetovej stránke školy (www.sosbocatiuske) alebo na výveske školy.

      

     7. Zápis prijatých žiakov

     a. Riaditeľka strednej školy najneskôr 16. mája 2025 odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí: 
     - cez informačný systém školy,
     - poštou.

      

     b. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 21. mája 2025 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium podpísané oboma zákonnými zástupcami.

      

     c. Potvrdenie je platné aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku, a teda aj potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke strednej školy písomné vyhlásenie, a to:

     - cez informačný systém (Edupage),

     - prostredníctvom e-mailu do elektronickej schránky školy (skola@sosbocatiuske.sk) alebo

     - poštou na adresu školy.

      

     8. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     Rodič (zákonný zástupca) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v prípade záujmu povinný k prihláške priložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu – aktuálny záver zo špeciálno–pedagogického a psychologického vyšetrenia (nie starší ako 2 roky) a žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.

      

     9. Duálne vzdelávanie

     Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

     Uchádzači, ktorí sa hlásia do odborov zaradených do systému duálneho vzdelávania musia predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania najneskôr ku dňu konania prijímacích skúšok.

     Potvrdenie môže zamestnávateľ alebo žiak doručiť elektronickou formou riaditeľke školy.

      

     Škola má uzatvorenú zmluvu v Systéme duálneho vzdelávania s týmito zamestnávateľmi:

     Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Reštaurácia Štadión, Stará Sýpka, Koridor, Gastroservis - Jedáleň Vojvodská, Hotel Roca, Amigos & pub restaurant

     Odbor obchodný pracovník: dm drogerie markt, LIDL, Metro, Kaufland, Tesco, Deichmann, Jysk, M+M potraviny, Eponeshop, XXXLutz, Potraviny Market Point Komenského Košice, Fajne Potraviny

     Odbor predavač: Tesco, Jysk, M+M potraviny, Eponeshop, Potraviny Market Point Komenského Košice, XXXLutz, Fajne potraviny

      

     10. Druhé kolo PS

     Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v druhom kole sa uskutoční v termíne podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      

      

     Tieto kritériá platia od 13.novembra 2023 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium v školskom roku 2025/2026.

      

      

     V Košiciach 13. novembra 2023

      

      

     Ing. Martina Zeteková
     riaditeľka školy